Новини

02.03.2010

До уваги акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»!

 

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913,
місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6,
повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»
,
які відбудуться 23 квітня 2010 року об 11.00 годині за адресою:
м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

1. Обрання секретаря Загальних зборів.

2. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

3. Звіт Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради.

4. Звіт Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «Акордбанк» за 2009 рік, затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «Акордбанк» за результатами діяльності у 2009 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк» на 2010 рік.

9. Про чисельність та склад управління внутрішнього аудиту.

10. Про затвердження внутрішніх положень.

 

Додаткова інформація:

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк» (тис. грн.)

 

Найменування показника

На
01/01/2010 р.

На
01/01/2009 р.

Усього активів  

321 223

167 971

Основні засоби та нематеріальні активи 

11 800

9 837

Кредитно-інвестиційний портфель

157 473

129 570

Грошові кошти та їх еквіваленти 

45 792

27 611

Нерозподілений прибуток 

1 784

737

Власний капітал 

98 932

80 712

Статутний капітал 

96 400

80 000

Зобов'язання 

222 291

87 259

Чистий прибуток (збиток) 

1 784

737

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

86 026

80 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

99

64

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2010 року.

 

Всі акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня Голови Правління, тел. 593-99-60. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документами є Голова Правління Кот З.П.

 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 23 квітня 2010 року з 9.30 до 10.40 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» необхідно мати паспорт та довідку про ідентифікаційний номер. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі.

 

Довідки за телефоном

у м. Києві (044) 593-99-60

 

Зповагою,

 

Голова Спостережної Ради Губенко С.М. 

01.03.2010

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

 

1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Публічне акціонерне товариство.

1.3. 35960913.

1.4. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.

1.5. 0445939960.

1.6. gusak@accordbank.com.ua

1.7. www.accordbank.com.ua

1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

Рішенням Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» (протокол від 26.02.2010 р.) припинено повноваження Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» Заруди Ігоря Віталійовича (паспорт: серія СО, № 513687, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.12.2000), часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, дану посаду займав з 04.06.2008.

На посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» замість Заруди І.В. не призначено нікого.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Правління Кот Зінаїда Петрівна, 01.03.2010.

01.02.2010

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

 1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Публічне акціонерне товариство.

1.3. 35960913.

1.4. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.

1.5. 0445939960.

1.6. gusak@accordbank.com.ua

1.7. www.accordbank.com.ua

1.8. Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

 

2. Текст повідомлення

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників ЦП ПуАТ «КБ «Акордбанк» станом на 01.02.2010 року відбулися наступні зміни в пакетах власників 10 та більше відсотків акцій:
- розмір пакету акцій акціонера-фізичної особи зменшився з 10,0000% на 0,6639%, та становить 9,3361%
 статутного фонду емітента.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Заступник Голови Правління Заруда Ігор Віталійович, 01.02.2010.

11.01.2010

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Публічне акціонерне товариство.

1.3. 35960913.

1.4. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.

1.5. 0445939960.

1.6. gusak@accordbank.com.ua

1.7. www.accordbank.com.ua

1.8. Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

 

2. Текст повідомлення

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників ЦП ПуАТ «КБ «Акордбанк» станом на 01.01.2010 року відбулися наступні зміни в пакетах власників 10 та більше відсотків акцій:
- розмір пакету акцій акціонера-фізичної особи збільшився з 9,9730% на 0,0270%, та становить 10,0000% статутного фонду емітента. 

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Заступник Голови Правління Заруда Ігор Віталійович, 11.01.2010.

18.12.2009

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Публічне акціонерне товариство.

1.3. 35960913.

1.4. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.

1.5. 0445939960.

1.6. gusak@accordbank.com.ua

1.7. www.accordbank.com.ua

1.8. Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

 

2. Текст повідомлення

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників ЦП ПуАТ «КБ «Акордбанк» станом на 17.12.2009 року відбулися наступні зміни в пакетах власників 10 та більше відсотків акцій:

- розмір пакету акцій акціонера-фізичної особи-1 зменшився з 22,5734 % на 1,8265%, та становить 20,7469% статутного фонду емітента;

- розмір пакету акцій акціонера-фізичної особи-2 зменшився з 22,5734 % на 1,8265%, та становить 20,7469% статутного фонду емітента;

- розмір пакету акцій акціонера-фізичної особи-3 зменшився з 22,5734 % на 1,8265%, та становить 20,7469% статутного фонду емітента.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Заступник Голови Правління Заруда Ігор Віталійович, 18.12.2009.

08.12.2009

8 грудня 2009 року відкрито Відділення № 4 у м.Одесі ПуАТ "КБ "Акордбанк"

 

 8 грудня 2009 року розпочато роботу у Відділенні № 4 у м.Одесі ПуАТ "КБ "Акордбанк" за адресою: м.Одеса, вул. Ланжеронівська, буд.21, тел.(048) 797-23-34 

02.12.2009

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

 

1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Публічне акціонерне товариство.

1.3. 35960913.

1.4. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.

1.5. 0445939960.

1.6. gusak@accordbank.com.ua

1.7. www.accordbank.com.ua

1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

   Рішенням Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»  (протокол від 01.12.2009 р.) обрано на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» Кошлату Ольгу Борисівну (паспорт: серія СН №858227, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві 07.07.1998 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; термін повноважень відповідно до Статуту - три роки; раніше займала посади старшого бухгалтера, економіста бухгалтерії Шевченківського відділення Будбанку СРСР; бухгалтера-ревізора, ревізора контрольно-ревізійного відділу Київської міської контори Будбанку СРСР; заступника головного бухгалтера-начальника операційного відділу, головного бухгалтера, начальника відділу-головного бухгалтера Шевченківського відділення Промбудбанку СРСР (Державного комерційного промислово-будівельного банку, Промінвестбанку України); головного бухгалтера Шевченківської філії АКБ "Національний кредит"; головного бухгалтера філії "Шевченківське відділення Промінвестбанку в м.Київ"; директора Другої Київської філії АТ ВАБанк, Регіонального директора з корпоративного бізнесу Департаменту регіональної дистрибуції  АТ ВАБанк (за сумісництвом).

   Кошлата Ольга Борисівна заступає на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» після погодження із Національним банком України.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Заступник Голови Правління Заруда Ігор Віталійович, 02.12.2009.

30.11.2009

Станом на 01 жовтня 2009 року "Акордбанк" займав 47-е місце серед інших банків

    

 

 

 

      Згідно даних Асоціації українських банків, станом на 01 жовтня 2009 року  Акордбанк займав 47-е місце серед інших банків за показником  «Фінансовий результат» з розміром 1,39 млн.грн..

12.10.2009

Кредитна спілка "Акорд" не є спорідненою структурою ПуАТ "КБ "Акордбанк"

В зв’язку з повідомленнями, поширеними засобами масової інформації, щодо введення 29 вересня Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг тимчасової адміністрації у кредитну спілку «Акорд»,  ПуАТ «КБ «Акордбанк» повідомляє, що вищезазначена кредитна спілка не є спорідненою структурою з ПуАТ «КБ «Акордбанк» або його засновниками.

ПуАТ «КБ «Акордбанк» не мав жодних ділових, господарських чи інших відносин із КС «Акорд».

Довідково: ПуАТ «КБ «Акордбанк» зареєстрований  Національним банком України 04 червня 2008 року. Ліцензія Національногобанку України на право здійснення банківських операцій отримана 18 липня 2008 року за №245.

 14 серпня 2008 року ПуАТ «КБ «Акордбанкстав одним з учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

  9 січня 2009 року Банк отримав статус Афілійованого члена міжнародної платіжної системи MasterCard Intarnational.

  За станом на 01 жовтня 2009року активи Банку перевищили 222,8 млн.гривень, а регулятивний капітал Банку становить 96,6 млн.гривень. Розмір кредитного портфелю склав 137,4 млн.гривень. Обсяг залучених коштів клієнтів Банку становить 89,5 млн.гривень. Обсяг отриманого чистого прибутку за дев’ять місяців поточного року перевищив 2,5 млн.грн.

Додаткову інформацію щодо результатів діяльності та послуг ПуАТ «КБ «Акордбанк» можна отримати на сайті Банку  www.accordbank.com.ua, або за телефонами (044) 593-99-60, 538-18-54, 8 (800) 503-8-800.

24.09.2009

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Публічне акціонерне товариство.

1.3. 35960913.

1.4. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.

1.5. 0445939960.

1.6. gusak@accordbank.com.ua

1.7. н/д.

1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників ЦП ПуАТ «КБ «Акордбанк» станом на 22.09.2009 року відбулися наступні зміни в пакетах власників 10 та більше відсотків акцій:  розмір пакету акцій акціонера-фізичної особи зменшився з 10,158 % на 7,9007%, та становить 2,2573% статутного фонду емітента.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Заступник Голови Правління Заруда Ігор Віталійович, 23.09.2009.

24.09.2009

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Публічне акціонерне товариство.

1.3. 35960913.

1.4. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.

1.5. 0445939960.

1.6. gusak@accordbank.com.ua

1.7. н/д.

1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» (протокол від 22.09.09 р.):

1) Достроково припинено повноваження Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» Губенко Світлани Миколаївни (паспорт: серія СН №680240, виданий  Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30.01.1998 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; дану посаду займала з 11.03.2008 р.;

2) Достроково припинено повноваження Члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» Бабича Ярослава Леонідовича (паспорт: серія МЕ №586137, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi 05.03.2005 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; дану посаду займав з 11.03.2008 р.;

3) Достроково припинено повноваження Члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» Печовала Віктора Івановича (паспорт: серія СМ №929025, виданий Вишгородським РУ ГУ МВС України у Київській області 21.02.2007 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; дану посаду займав з 11.03.2008 р.;

4) Достроково припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» Яценко Iрини Михайлівни (паспорт: серія СН №102578, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.02.1996 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; дану посаду займала з 11.03.2008 р.;

5) Достроково припинено повноваження Члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» Архіпенко Сергія Миколайовича (паспорт: серія МЕ №392790, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07.09.2004 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; дану посаду займав з 12.05.2009 р.;

6) Достроково припинено повноваження Члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» Кам’янської Наталії Миколаївни (паспорт: серія МЕ №785985, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.11.2006 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; дану посаду займала з 12.05.2009 р.;

7) Обрано на посаду Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» Губенко Свiтлану Миколаївну (паспорт: серія СН №680240, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30.01.1998 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; термін повноважень три роки; раніше займала посади економіста обліково-операційного відділу, економіста, старшого економіста відділу кредитування торгівлі Жовтневого відділення Держбанку СРСР, м.Київ; старшого економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіста по  фінансовій роботі бухгалтерії Дослідного заводу спецелектрометалургії ІЕЗ ім.Е.О.Патона; головного бухгалтера МП «Імніка»; економіста І кат., провідного економіста управління банківського нагляду головного управління банківського нагляду, провідного економіста, головного економіста, завідуючого сектору по роботі з багатофілійними банками відділу інспектування управління банківського нагляду, заступника начальника управління інспектування департаменту банківського нагляду, начальника управління загального інспектування департаменту інспектування банків, начальника управління інспектування банків департаменту пруденційного нагляду, начальника управління інспектування банків департаменту інспектування та моніторингу банків Національного банку України; Заступника Голови Правління АКБ «Інтербанк»; Заступника Голови Правління АБ «Кліринговий Дім»; Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» (ВАТ «КБ «Акордбанк»);

8) Обрано на посаду Члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» Бабича Ярослава Леонідовича (паспорт: серія МЕ №586137, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi 05.03.2005 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; термін повноважень три роки; раніше займав посади юриста сектора забезпечення зв’язків Адміністрації Президента України з Верховною Радою України; юрисконсульта Військової частини А 3653; директора ТОВ «Агентство з питань боргів та банкрутства»; юриста ТОВ «Укрексім»; помічника адвоката Адвокатської контори "Байбара i Волков"; юриста ТОВ «Юридична фірма «Салком»; помічника адвоката Адвокатської контори "Байбара i Волков"; юриста, начальника юридичного відділу ЗАТ ІК «ІТТ-інвест»; директора з правового забезпечення інвестиційної діяльності ТОВ «ІТТ-Консалт», Члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» (ВАТ «КБ «Акордбанк»);

9) Обрано на посаду Члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» Печовала Віктора Івановича (паспорт: серія СМ №929025, виданий Вишгородським РУ ГУ МВС України у Київській області 21.02.2007 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; термін повноважень три роки; раніше займав посади III помічника механіка по електрообладнанню теплоходу «Чорнобиль»; II помічника електромеханіка теплоходу «Славутич»; електромонтера з обслуговування обладнання заводу «Ленінська кузня»; водія мікроавтобусу РАФ, заступника директора Учбово-спортивної бази «Водник»; директора ВУСБ «Славутич»; старшого продавця, заступника завідуючого магазину №1 Київського обласного об’єднання «Спорттовари»; завідуючого секцією магазину №25 Київського обласного об’єднання «Спорттовари»; начальника відділу ресурсів та кредитів Третьої Київської філії АКБ «Аваль»; начальника відділу ресурсів Третьої Київської філії АППБ «Аваль»; начальника управління зовнішньоекономічних зв’язків з країнами СНД ТОВ «Корпорація «Сігма»»; заступника директора з зовнішньоекономічних зв’язків з країнами СНД МКП «Віта»; директора ТОВ «Аверс 2000»; головного спеціаліста господарсько-договірного відділу Київського міського центру зайнятості, заступника директора - начальника вiддiлу організації роботи Київського міського центру зайнятості; Члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» (ВАТ «КБ «Акордбанк»);

10) Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» Глинянчук Віолету Іванівну (паспорт: серія СН №601738, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 23.10.1997 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; термін повноважень п’ять років; раніше займала посади бухгалтера, головного бухгалтера МП «Сварадж»; провідного спеціаліста обліково-операційного управління, заступника головного бухгалтера, виконуючого обов’язки головного бухгалтера, головного бухгалтера Голосіївської філії АБ «Брокбізнесбанк»; головного бухгалтера Київської філії АКБ «МТ-Банк»; старшого бухгалтера, начальника відділу внутрішньобанківського та податкового обліку, заступника головного бухгалтера «Райффайзенбанк Україна»; фінансового директора, голови Ревізійної комісії, голови Спостережної Ради ВАТ фірма «Укрбудресурси»;

11) Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» Архіпенко Сергія Миколайовича (паспорт: серія МЕ №392790, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07.09.2004 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; термін повноважень п’ять років; раніше займав посади лаборанта науково-дослідного сектору КІСІ, інженера НДІК КІСІ, провідного інженера МВП "Прогресс", заст. директора комерційного центру ВО "Дека", директора центру з обслуговування автомашин ВО "Дека", директора автоцентру "Діскавері", директора ПП "Експрес Моторс", начальника СТО ЗАТ "Транспортник", заст. голови правління ЗАТ "Транспортник", генерального директора ВАТ "Київздравреконструкція", Члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» (ВАТ «КБ «Акордбанк»);

12) Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» Кам’янську Наталію Миколаївну (паспорт: серія МЕ №785985, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.11.2006 р.); часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; термін повноважень п’ять років; раніше займала посади вчителя англійської мови с/ш №292 м. Києва; менеджера досліджень ринку "БІО-ТЕСТ-Лабораторія"; бухгалтера ТОВ "Департамент мобільного зв’язку"; помічника аудитора ТОВ "М.А.С. Аудит"; фінансового директора-головного бухгалтера ВАТ "ОЗПІ"; фінансового директора ТОВ "М’ясний Альянс"; фінансового директора-головного бухгалтера ЗАТ "Укравторесурс", Члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» (ВАТ «КБ «Акордбанк»).

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Заступник Голови Правління Заруда Ігор Віталійович, 23.09.2009.

04.09.2009

Відкрито Відділення № 3 у м.Києві ПуАТ "КБ "Акордбанк"

З 03 вересня 2009 року розпочинає роботу Відділення № 3 у м.Києві ПуАТ «КБ «Акордбанк»  за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 28.

06.07.2009

Акордбанк змінив назву.

Здійснено державну реєстрацію банку, згідно якої назву Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк»  змінено на Публічне акціонерне товариство  «Комерційний  банк «Акордбанк»  шляхом  внесення відповідних змін до Статуту банку.

Відтак, новою повною назвою банку  є  Публічне акціонернетовариство  «Комерційний банк «Акордбанк», скороченою назвою – ПуАТ «КБ «Акордбанк».  Зміни  до  Статуту банку набули чинності  з  моменту їх  державної реєстрації державним реєстратором. Змінено тільки назву Акордбанку, всі його реквізити (номери рахунків, код ЄДРПОУ, МФО тощо) залишені без змін.

Зміна назви Акордбанку пов’язана із набуттям чинності Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008.

 

З повагою, та надією на порозуміння 

Керівництво ПуАТ «КБ «Акордбанк».

18.06.2009

Акордбанк відкрив відділення № 2 у м.Херсоні

      16 червня 2009 року розпочало роботу відділення № 2 у м.Херсоні ПуАТ «КБ «Акордбанк»  

За адресою:73000, м.Херсон, вул. Карла Маркса, 29

04.06.2009

День рождения ОАО "КБ "Аккордбанка"

 Вертикальный свиток: Сегодня в нашем банке торжество: Нам 1 год, и это лишь начало!.. Для всех клиентов стал “Аккорд” Проверенным финансовым причалом. И знают люди - это неспроста, Что отличает коллектив наш славный? Старанье, мастерство плюс красота, Готовность воплощать любые планы. Давайте же друг другу пожелаем Идти вперед, не ведая преград, В свою работу вкладывая душу. Пусть грянет юбилейное УРА! Мы верим... знаем: Банк наш - самый лучший!
Усього: 218
Сторінка:  <<   11  |  12  |  13  |  14  |  15

 

Курси валют банку

ВалютаКупівляПродаж
Долар США28.7228.86
Євро35.1135.44
Російський рубль0.4500.510
Англійський фунт стерлінгів00.0000.00
Швейцарський франк28.0030.00
Шведська крона
* курси валют Головного Банку
(в регіонах можуть відрізнятися)

Крос-курси конвертації готівкової валюти

на 19.01.2018
EUR / USD USD / EUR
1,2150 0,8130

Курси для розрахунків
платіжними картками

на 19.01.2018
Валюта Купівля Продаж
USD (840) 28,65 29,05
EUR (978) 34,90 35,30
Операції по картковому рахунку у валютах, відмінних від UAH, USD та EUR конвертуються згідно з курсами MasterCard.

  

ПуАТ «КБ «Акордбанк»  Ліцензія НБУ №245 від 07.11.2011 року
Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6
0 800 503 880, 044 538-18-61
info[@]accordbank.com.ua