Новини

30.03.2011

Акція від MasterCard та Акордбанку

18.03.2011

До уваги акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»!

 

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913,
місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6,
повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»,
які відбудуться 21 квітня 2011 року об 11.00 годині за адресою:
м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

1. Обрання секретаря Загальних зборів.

2. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

3. Звіт Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради.

5. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2010 році. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «Акордбанк» за 2010 рік, затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «Акордбанк» за результатами діяльності у 2010 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк» на 2011рік.

 

Додаткова інформація:

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк»(тис. грн.)

 

Найменування показника

На
01/01/2011 р.

На
01/01/2010 р.

Усього активів  

476 489

321 223

Основні засоби та нематеріальні активи 

10 718

11 800

Кредитно-інвестиційний портфель

404 972

157 473

Грошові кошти та їх еквіваленти 

116 867

45 792

Нерозподілений прибуток 

1 582

1 784

Власний капітал 

99 086

98 932

Статутний капітал 

96 400

96 400

Зобов'язання 

377 403

222 291

Чистий прибуток (збиток) 

136

1 784

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

96 400

86 026

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

106

99

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
15 квітня 2011 року.

Всі акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня Голови Правління, тел. 593-99-60. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документами є Голова Правління Кот З.П.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись
21
 квітня 2011 року з 9.30 до 10.40 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» необхідно мати паспорт та довідку про ідентифікаційний номер. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі.

 

Довідки за телефоном

у м. Києві (044) 593-99-60

 

Голова Спостережної Ради

Губенко С.М.

04.03.2011

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:    Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Організаційно-правова форма емітента:    Акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:    35960913.

1.4. Місцезнаходження емітента:    Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд.6.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:    0445939960.

1.6. Електронна поштова адреса емітента:    gusak@accordbank.com.ua

1.7. Веб-сайт емітента:    www.accordbank.com.ua

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:    www.accordbank.com.ua

1.9. Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту 3 розділу IV цього Положення:    Інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Рішенням Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» (протокол від 03.03.2011 р.) переобрано на новий строк та, таким чином, продовжено на 3 роки строк повноважень Голови Правління Кот Зінаїди Петрівни, Головного бухгалтера, члена Правління Лiтош Оксани Петрiвни, начальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правлiння Савченко Людмили Борисiвни. Переобрання відбулося у зв’язку із наближенням строку закінчення повноважень зазначених Голови та членів Правління відповідно до Статуту ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Голова Правління Кот Зінаїда Петрівна: акціями емітента та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; на посаді перебувала з 11.03.2008р.; переобрана на новий строк 3 роки (відповідно до Статуту ПуАТ «КБ «Акордбанк»); непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає; раніше займала посади Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк»; Заступника Голови Правлiння ТОВ "КБ "Актив-банк"; начальника валютного відділу, заступника директора Київської філії АКБ „Південкомбанк”; начальника відділу неторгових операцій-заступника начальника управління по роботі з іноземними валютами КБ „Стоік”; начальника відділу корвідносин валютного управління АБ „Укргазбанк”; начальника валютного відділу Першої Київської філії АБ „Укргазбанк”; начальника відділу розрахунків із закордонними банками управління по валютних операціях і розрахунках із закордонними банками, начальника зовнішньоекономічного управління, начальника валютного управління Київського акціонерного комерціного біржевого банку „Київбіржбанк”; економіста, старшого економіста відділу фінансування та кредитування будівництва, старшого економіста відділу кредитування і фінансування підприємств галузей промислового комлпексу, старшого економіста, головного спеціаліста відділу кредитування і фінансування галузей народного господарства і зовнішньоекономічної діяльності, зам. начальника відділу міжнародних розрахунків та валютних операцій Жовтневого відділення Стройбанку СРСР (ДК Промстройбанку СРСР).

Головний бухгалтер, член Правління Лiтош Оксана Петрiвна: акціями емітента та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; на посаді перебувала з 11.03.2008р.; переобрана на новий строк 3 роки (відповідно до Статуту ПуАТ «КБ «Акордбанк»); непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає; раніше займала посади Головного бухгалтера, члена Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк», Головного бухгалтера, члена Правління ТОВ "КБ "Актив-банк, заступника головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера, головного бухгалтера АБ „Синтез”; касира, бухгалтера, старшого бухгалтера, заступника головного бухгалтера-начальника відділу внутрішньобанківських операцій, в.о. головного бухгалтера, головного бухгалтера, начальника відділу обліку та звітності Київської філії Сімферопольського акціонерного банку „АКСІ-Банк”.

Начальник управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння Савченко Людмила Борисiвна: акціями емітента та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; на посаді перебувала з 06.06.2008р.; переобрана на новий строк 3 роки (відповідно до Статуту ПуАТ «КБ «Акордбанк»); непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає; раніше займала посади начальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк»; начальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правління ТОВ «КБ «Актив-банк»; керуючого відділенням №1, начальника відділу обслуговування населення ТОВ «КБ «Актив-банк»; провідного спеціаліста кредитного відділу управління ресурсів, головного спеціаліста депозитного відділу управління ресурсів АБ «Сінтез»; економіст операційного відділу, старшого економіста операційного відділу Київської філії Акціонерного Симферопольського банку «АКСІ-Банк»; економіста, бухгалтера, начальника операційного відділу Акціонерного Комерційного ПОЛІКОМБАНКУ; економіста Філії в м.Чернігів Промислового комерційного «АвтоВАЗбанк»; головного технолога Деснянського відділення в м. Чернігів Українського акціонерно-комерційного Промінвестбанку; економіста відділу розрахунково-судних операцій, економіста сектору розрахунково-судних і інкасових операцій, економіста II категорії сектору розрахунково-судних і інкасових операцій, економіста сектору інкасових і розрахунково-судних операцій, старшого економіста сектору автоматизованої обробки банківської інформації Чернігівського операційного управління Промбудбанку СРСР.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента


з/п

Дата
прийняття
рішення

Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення

Зміни
(призначено,
звільнено
або
відсторонено)

Посада

Строк, на
який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по батькові

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

03.03.2011

Спостережна Рада

звільнено

Голова Правління

3

Кот Зінаїда Петрівна

згоди на розкриття не надано

0

2

03.03.2011

Спостережна Рада

призначено

Голова Правління

3

Кот Зінаїда Петрівна

згоди на розкриття не надано

0

3

03.03.2011

Спостережна Рада

звільнено

Головний бухгалтер, член Правління

3

Літош Оксана Петрівна

згоди на розкриття не надано

0

4

03.03.2011

Спостережна Рада

призначено

Головний бухгалтер, член Правління

3

Літош Оксана Петрівна

згоди на розкриття не надано

0

5

03.03.2011

Спостережна Рада

звільнено

Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління

2

Савченко Людмила Борисівна

згоди на розкриття не надано

0

6

03.03.2011

Спостережна Рада

призначено

Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління

3

Савченко Людмила Борисівна

згоди на розкриття не надано

0

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

3.2. Голова Правління З.П.Кот, 04.03.2011 р.

01.03.2011

Відкрито Відділення № 5 у м.Києві ПуАТ "КБ "Акордбанк"

    1  березня 2011 року відкрито Відділення № 5 у м.Києві ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: 02093, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.11-А. 

09.02.2011

Консьєрж-сервіс

Шановні Клієнти!

ПуАТ «КБ «Акордбанк» спільно з компанією SmartLine пропонує нову послугу з персональної підтримки клієнтів – «Консьєрж сервіс». В межах даної послуги надається цілодобова сервісна підтримка для власників картки MasterCard Gold.

Скориставшись даною послугою, Ви завжди можете розраховувати на швидке і професійне вирішення будь-якого питання. Доступ до послуги здійснюється за допомогою консьєржів, котрі знаходяться в цілодобовому розпорядженні клієнта.

 

«Консьєрж сервіс» дбайливо зберігає особисту інформацію всіх клієнтів, завжди враховує персональні смаки і пропонує тільки ті рішення, котрі відповідають стилю життя кожного окремо взятого клієнта.

 

Єдиний номер власного call-центру надає клієнту можливість цілодобового доступу до комплексного приватного обслуговування, спрямованого на організацію будь-яких процесів у всіх сферах життя: дім, розваги, здоров’я, мандрівки, заходи тощо.

 

«Консьєрж сервіс» - це:  

   ·   Унікальний набір переваг та послуг;

   ·   Сервіс преміум-класу;

   ·   Персональна увага та опіка клієнта в будь-якій точці світу;

   ·   Об’єктивні та продумані поради;

   ·   Економія часу клієнта необхідного для вирішення його справ;

 

 

Акордбанк пропонує на вибір два рівні послуги «Консьєрж сервіс»:

 

 

 

«Консьєрж сервіс» - Gold це:

Замовлення авіа та залізничних квитків;

Бронювання готелів по всьму світу;

Замовлення трансфера, оренда автомобіля;

Пошук медпрепаратів

Бронювання квитків до кінотеатру, нічного клубу, театру, на концерт, спортивний захід тощо;

Інформаційна бізнес справка;

Виклик евакуатора та служби допомоги.

 

 

«Консьєрж сервіс» - Platinum це:

Все, що включає послуга "Консьєрж сервіс" - Gold;

Рекомендації щодо планування відпочинку та подорожей;

Замовлення квитків на концертно-розважальні заходи;

Замовлення та доставка медпрепаратів, квітів, подарунків, товарів тощо;

Замовлення персонального шопера;

Доступ до VIP та депутатських залів.

 

Більш детальну інформацію Ви маєте можливість отримати зателефонувавши за телефоном (044)-538-18-61, або запитуйте в будь-якому  відділенні банку.

15.06.2010

Новий вид депозитного вкладу

           З 16.06.2010 року Акордбанк вводить в дію новий вид депозиту з можливістю поповнення.Тепер Ви маєте можливість накопичувати кошти на будь-що та отримувати високий прибуток до 16% в гривні для фізичних осіб та до 18% в гривні для юридичних осіб.

Вклади приймаються в гривнях, доларах США та євро.

         За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами (044) 538-18-54, (044) 593-99-65.

         Або запитуйте в будь-якому  відділенні банку.

07.06.2010

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» є агентом з оформлення відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) державними облігаціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2010р. №368.

ПуАТ «КБ «Акордбанк» є професійним учасником фондового ринку (ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №470738 від 16.07.2009р., діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності серії АВ №470740 від 16.07.2009р., діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності серії АВ №470739 від 16.07.2009р.).

ПуАТ «КБ «Акордбанк» відкриває рахунки у цінних паперах для обліку ПДВ-облігацій та здійснює обслуговування рахунків у цінних паперах.

Також ПуАТ «КБ «Акордбанк» допоможе реалізувати належні Вам ПДВ-облігації на взаємовигідних умовах.

Просимо звертатися за додатковою інформацією за телефоном (+38044) 5381855.

02.06.2010

С 2 июня 2010 года акции ПуАО "КБ "Аккордбанк" включены во 2-й уровень листинга фондовой биржи "ПФТС"

     С  2 июня 2010 года акции ПуАО «КБ «Аккордбанк» включены во 2-й уровень листинга фондовой биржи «ПФТС».

Данным Банк выполняет требования закона об акционерных обществах. 

      Кроме того, наличие листинга (так же как, например, рейтинга) является положительной характеристикой для компании.

     Поддержание торговли акциями на бирже (по объему и количеству сделок) обеспечивает ИК «ІТТ-инвест».

02.06.2010

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

 

1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Публічне акціонерне товариство.

1.3. 35960913.

1.4. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.

1.5. 0445939960.

1.6. gusak@accordbank.com.ua

1.7. www.accordbank.com.ua

1.8. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

 

2. Текст повідомлення

Дата дії – 01/06/2010 р..
Дія – лістинг (переведення з категорії позалістингових до Котирувального списку ПФТС 2 рівня).
Найменування фондової біржі – ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС».
Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія, – акції.
Номінальна вартість одного цінного паперу – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).
Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія, – 96400 (дев’яносто шість тисяч чотириста) штук.
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках) – 100%.
Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія, – 04/08/2009 р..
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія, – 228/1/09.
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія, – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія, – прості іменні акції бездокументарної форми існування.
Дата рішення та уповноважений орган, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента, – рішення Відділу біржового контролю та лістингу ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС» від 01/06/2010 р. №0106/2010/01 (реєстрація відповідного повідомлення від ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС» здійснена 01/06/2010 р. в журналі вхідної кореспонденції ПуАТ «КБ «Акордбанк»), рішення набирає чинності з 02/06/2010 р..
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників – станом на дату вчинення дії цінні папери, які продовжують бути у лістингу, відсутні. 

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Правління Кот Зінаїда Петрівна, 02.06.2010.

29.04.2010

Регулярна інформація ПуАТ "КБ "Акордбанк" за 2009 рік (продовження)

 

Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ "КБ "Акордбанк" було створено 09 жовтня 2007 року за рiшенням двох учасникiв фiзичних осiб-резидентiв. Державним реєстратором 03 червня 2008 року Банк було внесено до державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України за реєстрацiйним номером 10711020000024705. Нацiональним Банком України Банк було зареєстровано 04 червня 2008 року за реєстрацiйним номером 324.
Пiсля одержання банкiвської лiцензiї та письмового дозволу Банк розпочав свою дiяльнiсть 23 липня 2008 року.
На виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.06.2009р. ,здiйснено державну реєстрацiю банку, згiдно якої назву Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк".
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк" є правонаступником за всiма правами i зобов'язаннями Вiдкритого акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "Акордбанк".
Протягом 2009 року банк збiльшив статутний капiтал на 16,4 млн.грн. до 96,4 млн.грн., а також вiдкрив 4 вiддiлення (два у м.Києвi, одне у м.Херсонi та одне у м.Одесi).
За звiтний перiод Банк досяг певних результатiв, якi характеризуються наступними показниками:
- Активи банку станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року склали 321223тис.грн. З початку 2009 року вони виросли в 2 рази.
У структурi активiв найбiльшу частку займають кредити та заборгованiсть клiєнтiв -44,6%, що в абсолютному значеннi становить 143139 тис.грн.. Значна частка приходиться на iншi фiнансовi активи -32,7% або 105076 тис.грн., а також грошовi кошти та їх еквiваленти - 14,3% або 45792 тис.грн..
- Зобов'язання Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року склали 222291тис.грн. Основну частку у структурi зобов'язань займають кошти клiєнтiв - 51,3%, що становить 113935тис.грн. та iншi фiнансовi зобов'язання -46,6 % або 103499тис.грн..
ПуАТ "КБ "Акордбанк" здiйснює свою дiяльнiсть спiльно з контрагентами рiзних секторiв економiки - банками, небанкiвськими установами, суб'єктами господарювання (пiдприємства i органiзацiями рiзних форм власностi), а також з фiзичними особами.
Вiдповiдно до спецiалiзацiї станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року банк обслуговав 2508 контрагента, iз яких:
- 130 банкiвських установ:
- 421 юридичних осiб, iз них:
- 22 фiнансових небанкiвських установ;
- 48 суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;
- 351 iнших суб'єктiв господарювання;
- 1957 фiзичнi особи.
Серед контрагентiв банку клiєнти рiзних галузей економiки:
- фiнансова дiяльнiсть;
- оптова та роздрiбна торгiвля,
- виробництво харчових продуктiв та напоїв,
- виробництво паперової маси ,паперу,картону та виробiз з них,
- xiмiчне виробництво,
- сiльське господарство,
- виробництво гумових та пластмасових виробiв,
- послуги у сферi туризму та вiдпочинку,
- будiвництво,
- дiяльнiсть готелiв та ресторанiв та iншi.
Протягом звiтного року Банк своєчасно розраховувався зi своїми кредиторами, своєчасно та в повному обсязi здiйснював платежi клiєнтiв банку.
У 2009 роцi реорганiзацiї банку шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлення та перетворення не вiдбувалося.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органами управлiння Банку є:
- Загальнi збори Акцiонерiв;
- Спостережна (Наглядова) рада Банку;
- Правлiння Банку (колегiальний виконавчий орган).
Органами контролю Банку є:
- Ревiзiйна комiсiя Банку;
- Внутрiшнiй аудит Банку.
Загальнi збори є вищим органом управлiння Банку. Загальнi збори здiйснюють управлiння Банком згiдно з чинним законодавством України та Статутом.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
- визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв про їх виконання;
- внесення змiн до Статуту Банку;
- прийняття рiшення про анулювання чи продаж викуплених Банком акцiй;
- прийняття рiшення про змiну типу товариства;
- прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Банку;
- прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Банку;
- прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
- затвердження положень про Загальнi збори, Спостережну раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Банку, а також внесення змiн до них;
- затвердження iнших внутрiшнiх документiв Банку у випадках, встановлених законодавством України;
- затвердження рiчного звiту Банку (рiчних результатiв дiяльностi Банку), включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та зовнiшнього аудитора;
- розподiл прибутку i збиткiв Банку;
- прийняття рiшення про викуп Банком розмiщених ним акцiй;
- прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
- затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
- прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв;
- обрання членiв Спостережної ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної ради;
- прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної ради;
- обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення її повноважень;
- прийняття рiшення про видiл та припинення Банку, крiм випадкiв, передбачених законодавством України, про лiквiдацiю Банку, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами Банку майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
- прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї;
- затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку;
- обрання комiсiї з припинення Банку;
- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, за поданням Спостережної ради;
- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
- прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Банком протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi, якщо на дату проведення Загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Банком у ходi поточної господарської дiяльностi.
Спостережна рада дiє на пiдставi Положення про Спостережну раду i є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Банку.
До виключної компетенцiї Спостережної ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння;
- прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;
- обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України та Статутом;
- обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України та Статутом;
- визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України i Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту;
- вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
- визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- прийняття рiшення про вчинення Банком правочину, щодо якого є заiнтересованiсть визначених законодавством України осiб;
- встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
- розробка загальної економiчну стратегiї Банку, включаючи розробку положень рiчного бiзнес-плану, рiчних бюджетiв Банку, показникiв прибуткiв та проектiв капiтального iнвестування;
- затвердження Положення про Внутрiшнiй аудит;
- прийняття рiшення щодо участi Банку в благодiйнiй та спонсорськiй дiяльностi;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законом або Статутом.
Правлiння Банку дiє на пiдставi Положення про Правлiння i є колегiальним виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв i Спостережної ради.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Спостережної ради.
Зокрема, до компетенцiї Правлiння вiдноситься:
- розгляд та вирiшення питань органiзацiї роботи Банку за рiзними напрямками його дiяльностi, в тому числi повноваження, щодо розгляду тих питань, якi переданi Правлiнню Загальними зборами та Спостережною радою;
- розгляд основних планових показникiв дiяльностi Банку та їх розподiл мiж структурними пiдроздiлами Банку;
- пiдготовка пропозицiй щодо подальшого розвитку Банку;
- здiйснення контролю за роботою внутрiшнiх комiтетiв Банку, зокрема, кредитного комiтету, комiтету з питань управлiння активами i пасивами, тарифного комiтету;
- вирiшення питань органiзацiї поточного облiку та контролю, оформлення та своєчасне подання звiтностi;
- затвердження положень Банку, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв та Спостережної ради;
- прийняття рiшень щодо створення, припинення дiяльностi вiддiлень Банку, затвердження їх положень;
- керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Банку;
- прийняття рiшень щодо укладання договорiв з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом;
- прийняття рiшення щодо розпорядження майном Банку, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом;
- формування штату Банку, а також пiдбiр i пiдготовка кадрiв;
- затвердження органiзацiйної структури Банку;
- прийняття рiшення про випуск в обiг та затвердження умов випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, а також векселiв Банку;
- затвердження загального вигляду емблеми Банку;
- прийняття рiшень щодо списання безнадiйної кредитної заборгованостi за рахунок резерву пiд нестандартну заборгованiсть;
- контроль за дотриманням Банком законодавства України та документiв, що визначають порядок його дiяльностi;
- вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку, що вiднесенi Загальними зборами або Спостережною радою до компетенцiї Правлiння.
Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю i є органом конролю, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
Компетенцiя, повноваження, порядок утворення i роботи Ревiзiйної комiсiї, порядок обрання та вiдкликання її членiв визначаються Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та законодавством України. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
- розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
- вносить на Загальнi збори або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, винесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, що стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв;
- при необхiдностi вимагає скликання позачергових Загальних зборiв;
- проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року;
- проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку у встановлених законодавством України випадках.
Управлiння внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної ради.
Управлiння внутрiшнього аудиту виконує такi функцiї:
- наглядає за поточною дiяльнiстю Банку;
- контролює дотримання законiв, нормативно - правових актiв Нацiонального банку України та рiшень органiв управлiння Банку;
- перевiряє результати поточної фiнансової дiяльностi Банку;
- аналiзує iнформацiю та вiдомостi про дiяльнiсть Банку, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;
- надає Спостережнiй радi висновки та пропозицiї за результатами перевiрок;
- iншi функцiї пов'язанi з наглядом та контролем за дiяльнiстю Банку.
Управлiння внутрiшнього аудиту пiдпорядковується Спостережнiй радi та звiтує перед нею, дiє на пiдставi положення, затвердженого Спостережною радою.
Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Банку стовренi постiйно дiючi колегiальнi органи, зокрема:
- Кредитний комiтет;
- Комiтет з питань управлiння активами та пасивами;
- Тарифний комiтет.
Кредитний комiтет, Тарифний комiтет та Комiтет з питань управлiння активами та пасивами являють собою колегiальнi органи, незалежнi в прийняттi своїх рiшень та створенi з цiллю виконання функцiй, покладених на них Правлiнням.
Комiтети дiють на пiдставi Положення про кредитний комiтет, Положення про тарифний комiтет та Положення про комiтет з питань управлiння активами та пасивами, якi затверджуються Правлiнням банку.
Очолюють комiтети Голови комiтетiв, кандидатури яких погоджуються Спостережною Радою Банку. Склад Комiтету затверджується Головою Правлiння Банку. Комiтети пiдзвiтнi Правлiнню Банку.
Функцiями кредитного комiтету є щомiсячна оцiнка якостi активiв Банку, визначення кредитної полiтики Банку, розгляд та прийняття рiшень про надання кредитiв та вiдкриття кредитних лiнiй юридичним та фiзичним особам, розмiщення мiжбанкiвських депозитiв та кредитiв, пiдготовка та затвердження пропозицiй щодо формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення та прийняття iнших рiшень за дорученням Правлiння.
Рiшення засiдань кредитного комiтету фiксуються в протоколi засiдань, який веде секретар кредитного комiтету i зберiгаються у секретаря кредитного комiтету. Протокол засiдання пiдписується головою комiтету, всiма членами комiтету та секретарем. Рiшення кредитного комiтету обов'язковi для виконання yciмa структурними пiдроздiлами банку, пов'язаними з проведенням кредитних операцiй. Копiї протоколiв передаються у вiдповiднi пiдроздiли Банку.
Комiтет з питань управлiння активами та пасивами Банку щомiсячно розглядає собiвартicть пасивiв та прибутковiсть активiв, прийматиме рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядатиме питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надаватиме вiдповiдним пiдроздiлам Банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають.
Рiшення комiтету з питань управлiння активами та пасивами фiксується в протоколi засiдань, яке веде секретар комiтету i зберiгаються у секретаря комiтету. Протокол засiдання пiдписується головою комiтету, всiма членами комiтету та секретарем. Копiї протоколiв передаються у вiдповiднi пiдроздiли Банку.
Тарифний комiтет щомiсяця аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, затверджує тарифи Банку, вiдповiдає за полiтику Банку з питань операцiйних доходiв . Рiшення тарифного комiтету фiксуються в протоколi засiдань, якi веде секретар комiтету i зберiгаються у секретаря комiтету. Протокол засiдання пiдписується Головою, всiма членами та секретарем тарифного комiтету i має бути обов'язковим для виконання всiма пiдроздiлами i працiвниками Банку.
В Банку сформовано органiзацiйну структуру, основним завданням якої є забезпечення чiткого дотримання пiдроздiлами Банку своїх функцiй при виконаннi бiзнес-процесiв. Кожна гiлка структури об'єднує пiдроздiли по зонах вiдповiдальностi та пiдпорядковується одному з членiв Правлiння. При побудовi дiючої структури були максимально використанi принципи колегiального ухвалення рiшень i вiдповiдальностi за їх виконання.
Органiзацiйна структура банку визначається рiшенням Правлiння за погодженням Спостережної ради.
Кожний пiдроздiл дiє вiдповiдно до завдань,функцiй , повноважень та прав, встановлених для нього у положеннi про вiдповiдний пiдроздiл та iншими актами внутрiшнього регулювання.
Наявна органiзацiйна структура дає банку можливiсть чiтко i ефективно визначити i розмежувати функцiї кожного структурного пiдроздiлу при виконаннi та обслуговуваннi всiх банкiвських операцiй i процесiв. Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року банк мав наступну органiзацiйну структуру:
- Правлiвння банку;
- Управлiння внутрiшнього аудиту;
- Казначейське управлiння;
- Управлiння розвитку бiзнесу ;
- Управлiння розвитку карткового бiзнесу;
- Управлiння iнвестицiйного бiзнесу;
- Депозитарне управлiння.
- Операцiйне управлiння,
- Кредитне управлiння,
- Управлiння грошового обiгу та касових операцiй.
- Управлiння облiку та контролю банкiвських операцiй банку,
- Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй, податкового облiку та статистичної звiтностi.
- Управлiння iнформацiйних технологiй,
- Управлiння оцiнки ризикiв та аналiзу,
- Управлiння фiнансового монiторингу,
- Управлiння безпеки,
- Юридичне управлiння,
- Управлiння справами;
- Управлiння розвитку мережi;
- Вiддiлення №1 у м.Києвi;
- Вiддiлення №2 у м.Херсонi;
- Вiддiлення №3 у м.Києвi;
- Вiддiлення №4 у м.Одесi.
У складi певного управлiння можуть бути утворенi вiддiли.
В структуру Банку входять структурнi пiдроздiли мережi банку -вiддiлення Банку, якi здiйснюють банкiвськi та iншi операцiї, передбаченi Положеннями про цi пiдроздiли .
Загальне керiвництво дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв банку здiйснює Правлiння банку згiдно зi своїми рiшеннями, рiшеннями Спостережної Ради та Загальних зборiв акцiонерiв банку через структурнi пiдроздiли Головного офiсу банку.
Усi взаємовiдносини мiж структурними пiдроздiлами банку будуються на загальних принципах, а саме: оперативного прийняття рiшень структурними пiдроздiлами Головного офiсу банку та контроль за рiшеннями начальникiв вiддiлень, не замiняючи їх функцiй прийняття рiшень та вiдповiдальностi за їх наслiдки.
Пiдтримання вертикальних зв'язкiв мiж структурними пiдроздiлами Головного офiсу банку та регiональними пiдроздiлами банку з питань органiзацiї процесу продажiв банкiвських продуктiв в мережi ПуАТ "КБ "Акордбанк" координує Управлiння розвитку бiзнесу та Управлiння розвитку карткового бiзнесу.
Така органiзацiйна структура дозволяє Банку ефективно проводити управлiнську полiтику, адекватно реагувати на будь-якi змiни ринку, оперативно приймати зваженi i об'єктивнi рiшення.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

ПуАТ "КБ "Акордбанк" є представником банкiвської системи України.
Банк у своїй дiяльностi виконує всi вимоги чинного законодавства України .
Пiд час виконання своїх функцiй Банк керується Конституцiєю України, Цивiльним та Господарським Кодексами України, Кодексом законiв про працю, законами України "Про Нацiональний банк України", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про заставу", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" , "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", "Про систему оподаткування", "Про оподаткування прибутку пiдприємств","Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi", "Про фiнансовий лiзинг", "Про iпотеку", "Про електроннi документи та електронний документообiг", "Про електронний цифровий пiдпис", "Про забезпечення вимог кредиторiв та реєстрацiю обтяжень" ,мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, iншими законами та пiдзаконними актами, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, Державної податкової адмiнiстрацiї та iнших органiв державного нагляду та регулювання, Статутом Банку та внутрiшнiми нормативними документами Банку.
Банк здiйснює дiяльнiсть на територiї України.
Структурнi одиницi i пiдроздiли, що входять до системи банку i забезпечують його дiяльнiсть представленi у роздiлi "Органiзацiйна структура емiтента, дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження, ролi та перспектив розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом".
В структуру банку входять структурнi пiдроздiли мережi банку-вiддiлення, якi здiйснюють банкiвськi операцiї та iншi операцiї , передбаченi Положеннями про цi пiдроздiли та на пiдставi довiреностi , наданої Головою Правлiння керуючим.
За станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року до складу банку входять чотири вiддiлення, два з яких розташованi у м Києвi та по одному м. Одеса та м. Херсонi.
Банк здiйснює широкий спектр розрахунково-касових, кредитних, депозитних (вкладних) операцiй в нацiональнiй та iноземнiй валютах, операцiй з цiнними паперами та iнших банкiвських операцiй вiдповiдно до отриманої ним лiцензiї та дозволу Нацiонального банку України.
Облiкова полiтика Банку викладена у "Положеннi про облiкову полiтику ВАТ "КБ "Акордбанк", затвердженого рiшенням Правлiння вiд 31 грудня 2008 року та погодженого рiшенням Спостережної Ради Банку вiд 31 грудня 2008 року (дiяла до 01.07.2009р.) та "Положеннi про облiкову полiтику ПуАТ "КБ "Акордбанк", затвердженого рiшенням Правлiння вiд 01 липня 2009 року та погодженого рiшенням Спостережної Ради Банку вiд 01 липня 2009 року.
Це Положення встановлює методи, принципи, процедури та засоби органiзацiї бухгалтерського облiку, порядок вiдображення в облiку результатiв операцiй, що використовуються Банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Положення розроблене вiдповiдно до законодавчих актiв України та нормативних документiв Нацiонального банку України, якi є обов`язковими до виконання та розробленi на основних принципах мiжнародних та нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, внутрiшнiх документiв, що визначають дiяльнiсть банку.
Облiкова полiтика - це один iз основних внутрiшнiх документiв банку, головною задачею якого є повна регламентацiя прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообороту, що застосовуються на практицi в банку.
Основнi принципи облiкової полiтики є невiд`ємною частиною загальної облiкової полiтики банку. Iншi нормативнi документи банку (положення, iнструкцiї та технологiчнi карти) деталiзують та в окремих моментах доповнюють основнi принципи облiкової полiтики банку.
Метою облiкової полiтики банку є методологiчне обгрунтування i визначення порядку оцiнки статей балансу банку та основних принципiв ведення бухгалтерського облiку, забезпечення повноти та достовiрностi операцiй у сферi облiку.
У межах чинного законодавства, нормативних документiв Нацiонального банку України та банкiвської лiцензiї облiкова полiтика визначає:
- основнi принципи ведення бухгалтерського облiку та формування статей звiтностi;
- єдинi методи оцiнки активiв, зобов`язань та iнших статей балансу;
- порядок нарахування доходiв за кожним фiнансовим iнструментом, вiднесення їх на рахунки прострочених, критерiї визнання активiв сумнiвними чи безнадiйними до отримання;
- порядок створення та використання спецiальних резервiв;
- вимоги та вказiвки щодо облiку i контролю окремих операцiй, тощо.
Основними методологiчними принципами бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, на яких грунтується облiкова полiтика банку є:
Безперервнiсть дiяльностi (установи, що працює) - передбачає оцiнку активiв та зобов'язань Банку, виходячи iз припущення, що Банк постiйно функцiонує i продовжуватиме свою дiяльнiсть у майбутньому. Тобто вiн не має нi намiру, нi потреби у лiквiдуваннi чи скороченнi масштабiв своєї дiяльностi.
Стабiльнiсть (послiдовнiсть) правил бухгалтерського облiку - передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування Банком обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового об?рунтування i розкриття у фiнансових звiтах.
Повне висвiтлення - усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею.
Прийнятнiсть вхiдного балансу - залишки за балансовими рахунками на початок поточного звiтного перiоду мають вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього звiтного перiоду.
Превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою.
Оцiнка (iсторична (фактична) собiвартiсть) - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного курсу на звiтну дату.
Автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань власникiв цього Банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та
зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку.
Обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищується, а зобов'язання та/або витрати - не занижуються.
Нарахування доходiв та витрат (подiл звiтних перiодiв) - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв.
Облiк доходiв та витрат в Банку ведеться за слiдуючими принципами:
а) доходи та витрати облiковуються в перiод, до якого вони вiдносяться;
б) доходи та витрати попереднiх облiкових перiодiв, якi виникли:
- у разi змiни у правилах бухгалтерського облiку;
- у разi сторнуючих проводок,
облiковуються на тих рахунках до яких вони повиннi вiдноситися за економiчною суттю;
в) отриманi доходи, якi вiдносяться до майбутнiх перiодiв, облiковуються як вiдстроченi доходи ( рахунок доходiв майбутнiх перiодiв);
г) облiк доходiв та витрат здiйснюється наростаючим пiдсумком з початку року;
д) здiйсненi затрати та платежi, якi вiдносяться до майбутнiх перiодiв, облiковуються як вiдстроченi витрати ( рахунок витрат майбутнiх перiодiв);
е) доходи та витрати в iноземнiй валютi мають вiдображатися в балансi за рахунками "Доходи" та "Витрати" за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату їх нарахування, а не на дату сплати.
Дата операцiї - це дата (день) виникнення прав (активiв) або зобов'язань (пасивiв) або дата з якої Банк зобов'язується придбати або продати актив.
Дата валютування - це зазначена платником у розрахунковому документi або в документi на переказ готiвки дата , починаючи з якої кошти, переказанi платником отримувачу, переходять у власнiсть отримувача. До настання дати валютування сума переказу облiковується в обслуговуючому отримувача банку або в установi - членiв платiжної системи.
Дата розрахунку - дата, з якої актив передається банку або банком.
Дата розрахунку та дата валютування можуть збiгатися. Рiзниця мiж датою розрахунку та датою валютування виникає при передплатi або при вiдстроченнi платежу.
Окреме вiдображення активiв та пасивiв - всi рахунки активiв та пасивiв оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Усi рахунки є активними або пасивними, за винятком транзитних або технiчних рахункiв.
Процедури бухгалтерського облiку повиннi виключати можливiсть здiйснення взаємозалiку (крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов'язань, або доходiв та видаткiв як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi.
Вiдкритiсть - фiнансовi звiти складаються достатньо зрозумiлими i детальними, щоб уникнути двозначностi, тобто всi операцiї вiдображуються правдиво та вiдповiдають змiсту статей звiтiв, а також мiстять необхiднi роз`яснення в супроводжувальних записках.
Суттєвiсть - у фiнансових звiтах вiдображається уся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень керiвниками установи чи iнвесторами.
Конфiденцiйнiсть - до конфiденцiйної iнформацiї вiдноситься iнформацiя, розголошення якої може призвести до негативних наслiдкiв у дiяльностi Банку. Вона повинна бути вiдповiдно захищена. Службовцi не повиннi розголошувати iнформацiю як поза межами , так i в межах банку, за винятком випадкiв встановлених чинним законодавством України.

Активи та зобов'язання вiдображаються за iсторичною (первiсною) вартiстю за винятком активiв у виглядi цiнних паперiв та окремих груп основних засобiв, якi облiковуються за справедливою (ринковою) вартiстю.
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання банку облiковуються:
- за iсторичною (первiсною) вартiстю: активи - за сумою фактично сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов'язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi;
- за справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв у поточний час; зобов'язання - за сумою коштiв, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами у поточний час.
Приведення вартостi активiв (основних засобiв, цiнних паперiв у портфелi банку) у вiдповiднiсть до ринкової здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
У примiтках до рiчної фiнансової звiтностi банком застосованi правила бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi враховують правила бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, вiдмiнностi мiж облiковою полiтикою Банку та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi визначаються тими вiдмiнностями, якi iснують мiж Нацiональними положеннями (стандартами) та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi банку є нацiональна валюта України- гривня (надалi-" грн.").Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ" ЗА НАСЛIДКАМИ АУДИТУ РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" ЗА 2009 РIК
Акцiонерам, Правлiнню, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" провела аудит рiчної фiнансової звiтностi ПуАТ "КБ "Акордбанк" (далi - Банк) за 2009 рiк, яка включає баланс станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi, що пiдготовлена у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та iнших вимог i рекомендацiй Нацiонального банку України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту в Українi, а також з врахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських перевiрок банкiв України. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також i оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Безумовно-позитивний висновок
На нашу думку, рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за 2009 рiк, яка включає баланс станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, представляє достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31.12.2009 р. та його фiнансовi результати на зазначену дату у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Пояснювальнi параграфи
Не вносячи до нашого висновку додаткових застережень, привертаємо увагу на той факт, що на дату складання цього висновку, ситуацiя що склалася в України, де Банк веде основну дiяльнiсть та несе основнi ризики, має ознаки економiчної нестабiльностi. Фiнансовий стан контрагентiв, операцiї з якими несуть ризики для Банку, в умовах фiнансової кризи не є стабiльним та передбачуваним. Зважаючи на вищевикладене, наразi досить складно прогнозувати та, в повнiй мiрi, визначити ефект впливу такої ситуацiї на дiяльнiсть банкiвської системи України в цiлому, та Банку зокрема.

Висновок незалежного аудитора щодо вимог роздiлу II Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку.
Виходячи з вимог Роздiлу II Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1528) "Пiдготовка аудиторського висновку, що подається до Комiсiї, при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" надаємо наш висновок щодо питань, якi викладенi нижче.
Iнформацiя за видами активiв, якi класифiкованi за ознакою лiквiдностi, розкрита Банком вiдповiдно до вимог нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдне розкриття наведено у балансi Банку, примiтках з 4 по 17 до рiчної фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про зобов'язання розкрита Банком вiдповiдно до вимог нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдне розкриття наведено у балансi Банку, примiтках з 18 по 25 та в 39 до рiчної фiнансової звiтностi.
Структура активiв та пасивiв в розрiзi строкiв погашення наведена у примiтцi 37 до рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2009 рiк. Данi таблицi "Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення" за звiтний рiк свiдчать про негативне значення розриву мiж фiнансовими активами та зобов'язаннями лише у часовому промiжку вiд 3 мiсяцiв до 1 року. В той же час, кумулятивне негативне значення розриву мiж фiнансовими активами та зобов'язаннями у Банку на звiтну дату вiдсутнє. Наведенi данi свiдчать про наявнiсть певної незбалансованостi за строками погашення та розмiщення активiв i зобов'язань Банку. При цьому управлiння строковими розривами Банком здiйснюється в рамках внутрiшнього нормативного поля на постiйнiй основi шляхом розгляду вiдповiдної управлiнської звiтностi та прийняття рiшень, спрямованих на забезпечення управлiння активами та пасивами, оптимального рiвня лiквiдностi та мiнiмiзацiю банкiвських ризикiв. З огляду на дiяльнiсть Банку та джерела його фондування, наявнi вiд'ємнi розриви вважаються Банком припустимими та такими, що не несуть загрози для стану лiквiдностi.
Якiсть управлiння активами i пасивами Банку з огляду на поточнi фiнансовi результати дiяльностi, питання лiквiдностi та рiвень кредитних ризикiв, на думку аудиторiв, можна вважати прийнятною.
Вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема Статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України та статтi 32 "Порядок формування статутного капiталу банку" Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Так, за станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року балансовий капiтал Банку становить 98 932 тис. грн. Статутний капiтал банку станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року складає 96 400 тис. грн. Статутний капiтал Банку є повнiстю оплаченим, що вiдповiдає даним установчих документiв.
Структура капiталу, що склалася на кiнець звiтного року, не мiстить ознак загрози фiнансової стiйкостi, а його абсолютний розмiр вiдповiдає нормативним вимогам щодо його розмiру.
За станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року регулятивний капiтал Банку, розрахований у вiдповiдностi iз вимогами Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року №368, з урахуванням коригуючих проведень, становить 97 465 тис. грн. (або 8,3 млн. євро за курсом 11,653749 грн./євро) i складається наступним чином: основний капiтал 95 716 тис. грн., додатковий капiтал
1 749 тис. грн. Капiтал Банку з позицiї стабiльностi є прийнятним.
Принципи формування фондiв Банку вiдповiдають вимогам чинного законодавства України, у тому числi вимогами нормативно-правових актiв Нацiонального банку.
Банк дотримується економiчних нормативiв регулювання дiяльностi комерцiйних банкiв, якi визначенi Iнструкцiю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року №368. Протягом звiтного перiоду значення нормативiв вiдповiдали нормативним вимогам Нацiонального банку України.
Доходнiсть активiв Банку розкрита у Звiтi про фiнансовi результати, примiтках 28 - 34 до рiчної фiнансової звiтностi.
Iнформацiя щодо фiнансового результату дiяльностi розкрита Банком у Звiтi про фiнансовi результати. Результатом дiяльностi Банку за 2009 рiк є прибуток в сумi 1 784 тис. грн.
Iнформацiя щодо кiлькiсної оцiнки ризику банкiвських операцiй та операцiй з пов'язаними сторонами розкрита у примiтках 37 та 42 рiчної фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про дiї, якi вiдбувались протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, зокрема визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в разi наявностi таких, розкрита у Загальнiй iнформацiї про Банк, що надана у складi рiчної фiнансової звiтностi за 2009 рiк.

Директор з аудиту банкiв аудиторської фiрми "ПКФ Аудит-фiнанси" С.В. Бiлобловський
(сертифiкат на право здiйснення аудиту банкiв № 0072, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв Нацiонального банку України № 0000037)
АФ "ПКФ Аудит-фiнанси" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб`єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.10.2006 р. № 3886, видане за рiшенням Аудиторської палати України 26.10.2006 р. №167/3, чинне до 26.10.2011 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № АБ 000952 вiд 20.10.2009 р.
09 квiтня 2010 року
вул. Прорiзна 19-б, мiсто Київ, Україна, 01034

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Банк проводить банкiвськi операцiї, передбаченi Статутом банку, на пiдставi банкiвської лiцензiї вiд 14 липня 2009 року №245 та письмового дозволу вiд 19 жовтня 2009 року № 245-2, виданих Нацiональним банком України.
Банкiвськi операцiї та угоди, якi має право здiйснювати банк на пiдставi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1. приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2. вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
3. розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
4. надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
5. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
6. лiзинг;
7. послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
8. випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
9. випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
10. надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Банкiвськi операцiї, якi має право здiйснювати банк за наявностi банкiвської лiцензiї та отриманого письмового дозволу:
1) Операцiї з валютними цiнностями:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземною валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних операцiй);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України.
2) Емiсiя власних цiнних паперiв.
3) Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
4) Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андерайтинг);
5) Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
- з iнструментами грошового ринку;
- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
- з фiнансовими ф'ючерсними та опцiонами.
6) Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Згiдно лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 470739 вiд 16.07.2009 р. ПуАТ "КБ "Акордбанк" має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерську дiяльнiсть.
Згiдно лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 470740 вiд 16.07.2009 р. ПуАТ "КБ "Акордбанк" має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть.
Згiдно лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 470741 вiд 16.07.2009 р. ПуАТ "КБ "Акордбанк" має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг.
Згiдно лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 470738 вiд 16.07.2009 р. ПуАТ "КБ "Акордбанк" має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть: депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Членство в мiжнародних системах грошових переказiв: Банк здiйснює вiдправлення та виплату коштiв через мiжнароднi системи грошових переказiв Western Union та MoneyGram.
Western Union. Банк працює з системою з серпня 2008 року в якостi субагента системи на пiдставi договору з ВАТ "Банк"Фiнансти i Кредит" (ВАТ "Банк"Фiнансти i Кредит" - агент системи).
MoneyGram. Банк працює з системою з листопада 2009 року в якостi субагента системи на пiдставi договору з ВАТ ВТБ Банк (ВАТ ВТБ Банк - агент системи).
Членство в мiжнародних платiжних системах: Банк є Афiлiйованим членом МПС MasterCard WorldWide. Послуги по операцiям з картками мiжнародної платiжної системи MasterCard здiйснюються згiдно з договором Принципового члена МПС MasterCard, банком- спонсором Публiчним акцiонерним товариством "Перший український мiжнародний банк" .
Банк володiє такими лiцензiями:
- лiцензiєю на емiсiю карток платiжної системи Mastercard,
- лiцензiєю на здiйснення cash-еквайрiнга в рамках Mastercard,
- лiцензiєю на здiйснення торгiвельного еквайрiнга в рамках Mastercard.
Членство в мiжбанкiвських об'єднаннях, бiржах, асоцiацiях: ПуАТ "КБ "Акордбанк" є членом:
- Асоцiацiї "Перша Фондова Торгiвельна Система" (ПФТС),
- ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (ПрАТ "ВДЦП"),
- Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД),
- Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" (АУФТ).

Основними напрямками дiяльностi банку є:
1) Кредитування юридичних та фiзичних осiб.
Протягом 2009 року банк продовжував кредитувати клiєнтiв. Банк видавав кредити клiєнтам у виглядi поновлювальної та не поновлювальної кредитної лiнiї, iпотечнi кредити,кредити на поточнi потреби та кредити типу "овердрафт"по поточним та картковим рахункам. Також Банк здiйснював операцiї по наданню банкiвських гарантiй для тендеру та для забезпечення платежу.
Протягом 2009 року кредитний портфель (без урахування резерву) збiльшився на 46225 тис.грн. та станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року склав 145223 тис.грн.. Прирiст кредитного портфелю в основному стався за рахунок видачi кредитiв юридичним особам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на 39253 тис.грн.(85%) .По фiзичним особам прирiст склав 6972 тис.грн.(15%).Станом на кiнець дня 2009 року заборгованiсть по кредитам (без урахування резерву) юридичних осiб та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi становила 85786 тис.грн. та 59437тис.грн. фiзичних осiб. Резерви пiд заборгованiсть за кредитами сформованi в повному обсязi та становили - 2084 тис.грн.

2) Мiжбанкiвськi операцiї, мiжбанкiвськi розрахунки.
На протязi 2009 року Банк проводив операцiї на мiжбанкiвському ринку України як з розмiщення ресурсiв, так iз залучення. Також проводилися операцiї "СВОП, за якими банки обмiнювалися кредитами (депозитами) у рiзних валютах на приблизно еквiвалентну суму з однаковим термiном повернення. Притаманний цим операцiям досить незначний рiвень ризику дозволяв забезпечити пiдтримання необхiдного рiвня короткострокової лiквiдностi за оптимальним спiввiдношенням "цiна-ризик".
Юридичною основою проведення мiжбанкiвських операцiй є укладання вiдповiдних договорiв з банками-контрагентами вiдповiдно до чинного законодавства України .
З найбiльш надiйними та постiйними банками-партнерами укладалися генеральнi угоди про спiвробiтництво, що значно прискорювало термiни проведення мiжбанкiвських платежiв та документообiгу по оформленню мiжбанкiвських угод.протягом 2009 року банком було укладено 12 генеральних угод. На кiнець 2009 року загальна кiлькiсть склала 47 генеральних угоди.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року кошти в iнших банках становили 11786тис.грн., резерв пiд них сформований повнiстю та склав 3 тис.грн., кошти банкiв становили 3983тис.грн..
Загальний обiг коштiв, розмiщених у 2009 роцi на мiжбанкiвському ринку у виглядi кредитiв та депозитiв, становив (у гривневому еквiвалентi) 1 171,4 млн. грн. та складався з таких статей: обiг за кредитами та депозитами у нацiональнiй валютi - 924,3 млн. грн.; обiг за кредитами та депозитами у доларах США - 160,9 млн. грн.; обiг за кредитами та депозитами у євро - 86,2 млн. грн.
Загальний обiг коштiв, залучених у 2009 роцi на мiжбанкiвському ринку у виглядi кредитiв та депозитiв, становив (у гривневому еквiвалентi) 368,4 млн. грн. та складався з таких статей: обiг за кредитами та депозитами у нацiональнiй валютi - 130,6 млн. грн.; обiг за кредитами та депозитами у доларах США - 175,1 млн. грн.; обiг за кредитами та депозитами у євро - 55,4млн. грн.

3) Розвиток кореспондентських вiдносин.
Протягом 2009 року банк продовжував розвивати кореспондентськi вiдносини з банками-кореспондентами. Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року кореспондентськi вiдносини встановленi з 9 банками-резидентами та 1 банком-нерезидентом. Основними банками-кореспондентами є - ВАТ КБ "Хрещатик" (м.Київ, Україна) та ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" (м.Москва, Росiя). Станом на кiнець дня 31. 12.2010 року кiлькiсть вiдкритих рахункiв в нацiональнiй та iноземних валютах:30 рахункiв типу "НОСТРО" i 5 рахункiв типу "ЛОРО".

4) Розрахунково-касове обслуговування та залучення коштiв клiєнтiв .
На сьогоднiшнiй день неможливо уявити життя суспiльства без такого банкiвського продукту, як розрахунково-касове обслуговування.Враховуючи це, банк активно розвиває даний напрямок, в першу чергу,щодо якостi та швидкостi обслуговування.
На кiнець звiтного перiоду було залучено на обслуговування 2378 клiєнти ( 421- суб'єкти господарювання та 1957 - фiзичнi особи), вiдкрито 3217 рахункiв в нацiональнiй одиницi України i в iноземних валютах, з яких 2904 поточних рахункiв та 313 - вкладних (депозитних) рахункiв.
Впродовж 2009 року Банк надавав такi послуги корпоративним клiєнтам:
- вiдкриття та ведення поточних рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi;
- обслуговування рахункiв за системою дистанцiйного зв'язку через Internet;
- перекази iноземної валюти;
- купiвля/продаж iноземної валюти;
- вклади у нацiональнiй та iноземних валютах;
- кредитування;
- факторинговi операцiї;
- банкiвськi гарантiї;
- прийняття платежiв вiд фiзичних та юридичних осiб без вiдкриття рахунку на користь юридичних осiб та iншi.
Банк надавав такi основнi послуги фiзичним особам:
- вiдкриття та ведення поточних рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi;
- перекази iноземної валюти;
- прийом платежiв вiд фiзичних осiб за комунальнi послуги та квартплату, телефон, кабельне телебачення та за iншi послуги на користь пiдприємств та органiзацiй;
- прийняття вiд фiзичних осiб платежiв на користь юридичних осiб без вiдкриття рахунку;
- здiйснення переказiв по системi Western Union, MoneyGram;
- купiвля/продаж iноземної валюти через касу Банку та iншi.
Для юридичних осiб,фiзичних осiб-пiдприємцiв, адвокатiв та нотарiусiв встановлюється система дистанцiйного обслуговування рахункiв -"Iнтернет-банкiнг", яка дозволяє реалiзувати наступнi послуги швидко та якiсно:
- платежi в нацiональнiй та iноземнiй валютi;
- заяви на купiвлю/продаж/конвертацiю iноземної валюти;
- отримання виписок по рахунках, перегляд оборотiв та залишкiв за рахунками;
- обмiн електронними повiдомленнями з Банком.
Станом на 01.01.10р. системою "Iнтернет-Банкiнг " користувалось 292 клiєнти .За 2009 рiк через дану систему сплачено 68292 платежiв клiєнтiв, тобто у середньому по 272 платежi у день.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року залишки коштiв клiєнтiв складали 113935тис.грн., з них 27161тис.грн - кошти юридичних осiб та 86774тис.грн. - кошти фiзичних осiб. Протягом 2009 року залишки клiєнтiв зросли в 2 рази або на 58570 тис.грн.Прирiст в основному вiдбувся за рахунок коштiв фiзичних осiб на 47262 тис. грн. , що складає 81% вiд загального приросту..
У структурi коштiв юридичних осiб 85,9% складають кошти до запитання, а у структурi фiзичних осiб, навпаки, 73,0% - це строковi кошти.
Залучення депозитiв є одним iз важливих джерел формування ресурсної бази банку.Приймання вкладiв вiд юридичних та фiзичних осiб здiйснювалося Банком на строки вiд 3 до 60 мiсяцiв, iз виплатою вiдсоткiв щомiсячно, щоквартально або в кiнцi строку. Також залучалися кошти по програмi "Депозитна лiнiя", що давало можливiсть клiєнтам оперативно управляти коштами.
Протягом 2009 року портфель строкових депозитiв зрiс на 31,4 млн.грн або у 1,9 рази, в тому числi на 29,2 млн. грн.. за вкладами фiзичних осiб.

5) Iндивiдуальний банкiнг
На сьогоднiшньому етапi розвитку банкiвської системи України одним з перспективних напрямкiв банкiвського бiзнесу є обслуговування великих приватних та корпоративних VIP-клiєнтiв.
Тому у 2009 роцi в органiзацiйну структуру банка було введено вiддiл по роботi з VIP-клiєнтами.
До VIP-клiєнтiв банку вiдносяться клiєнти за економiчними показниками, обсягами спiвробiтництва з банком або iмiджевими критерiями.
Такi клiєнти потребують особливого ставлення, нових стандартiв обслуговування та оперативного реагування на свої потреби у банкiвських продуктах.
Основним завданням VIP-банкiнгу є забезпечення iндивiдуального комплексного пiдходу до VIP-клiєнта.
Концепцiя VIP-банкiнгу передбачає закрiплення за клiєнтом персонального менеджера, який, вивчивши потреби й побажання клiєнта, формує для нього iндивiдуальний пакет послуг i повнiстю супроводжує й координує його дiї в усiх функцiональних пiдроздiлах Банку (кредити, депозити, мiжнароднi розрахунки, розрахунково-касовi операцiї, цiннi папери тощо) .Це дозволяє забезпечити комплекснiсть обслуговування при вирiшеннi рiзних дiлових завдань VIP-клiєнтiв та значно прискорює стандартнi процедури надання банкiвських послуг. Таким чином VIP-клiєнт має в Банку свого представника, що лобiює його iнтереси i є вiдповiдальним за надання всього комплексу банкiвських послуг.
Вiддiл поро ботi з VIP-клiєнтами надає оперативне та iндивiдуалье обслуговування, що суттєво збiльшує лояльнiсть клiєнтiв до Банку та надає їм можливiсть вiдчути задоволення вiд спiвробiтництва з Банком.
В 2010 роцi банк планує подальше розширення спектру послуг для заможних клiєнтiв. Це дасть змогу полiпшити iмiдж Банку, отримати додатковi прибутки вiд обслуговування VIP-клiєнтiв, покращити кiлькiснi та якiснi показники дiяльностi та iнвестицiйну привабливiсть.

6) Цiннi папери
Протягом 2009 року Банк здiйснював операцiї з купiвлi-продажу цiнних паперiв. В основному це були облiгацiї українських банкiв.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року у структурi активiв портфель цiнних паперiв банку є незначним, всього - 0,8 % та становить 2551тис.грн.. Всi цiннi папери придбанi Банком до портфеля на продаж.

7) Операцiї з платiжними картками
Послуги по операцiям з картками мiжнародної платiжної системи MasterCard банк почав надавати з квiтня 2009 року.
На початковому етапi свого розвитку банк особливу увага придiляв питанням:
- органiзацiї обслуговування клiєнтiв (Call-центр),
- вибору i iнсталяцiї програмного забезпечення, яке дозволить здiйснювати якiсний супровiд карткових продуктiв i монiторинг транзакцiй i термiнального устаткування ("Carduniverse ", SR Bank 4, Sheeva),
- питанням безпеки (взаємозв'язок з Управлiнням безпеки банку),
- розвитку еквайрiнгової мережi (установка банкоматiв i термiналiв).
Обслуговування здiйснює процесинговий центр на базi .Оперативне обслуговування клiєнтiв здiйснюється 7 днiв на тиждень при забезпеченнi цiлодобової iнформацiйної та сервiсної пiдтримки службами ПАТ "ПУМБ".
ПуАТ "КБ "Аккордбанк" - банк-партнер ПАТ "Першого Українського Мiжнародного банку" та разом з iншими 35-ма банками-партнерами є членом всеукраїнської об'єднаної мережi банкоматiв "Радiус", яка налiчує бiльше 1800 банкоматiв на всiй територiї України. Це один з наймасштабнiших проектiв в Українi за кiлькiстю банкiв-учасникiв, а також задiяних в ньому термiнальних пристроїв. При зняттi готiвки в мережi "Радiус" комiсiя буде зниженою, а для спiвробiтникiв органiзацiй, з якими пiдписаний договiр на обслуговування зарплатного проекту, комiсiя зовсiм вiдсутня.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року банком досягнуто результат:
- емiтовано 1269 платiжних карток (850 -Cirrus/Maestro,217- MC Standart ,202-MC Gold);
- встановлено 5 банкоматiв, 5 платiжних термiнали та 3 торгових термiнали,
- запроваджено 18 зарплатних проектiв.
Загальна сума доходiв, отриманих по розрахунках з платiжними картками за 2009 рiк склала 215,5 тис.грн..Залишки коштiв за картковими рахунками фiзичних осiб станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року склали 2210,7 тис.грн.

В якостi ядра АБС Банк використовує банкiвське програмне забезпечення (ПЗ) нового поколiння - "SR BANK4" українського розробника - фiрми "Софт Ревю" ( м.Київ), яке дозволяє проводити yci загальнобанкiвськi операцiї, а також надавати необхiдну звiтнiсть.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Угод на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв у майбутньому Банк протягом 2008-2009 рокiв не укладав.
У звязку iз тим, що Банк розпочав свою дiяльнiсть 23 липня 2008 року, суттєвих придбань та/або вiдчужень активiв не було.
На найближчий час значних iнвестицiй або придбань, повязаних iз господарською дiяльнiстю Банку, не передбачається.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження - не має.
На протязi звiтного перiоду основнi засоби та нематерiальнi активи Банком у заставу не передавалися.
У Банку вiдсутнi такi основнi засоби, що тимчасово не використовуються або вилученi з експлуатацiї для продажу.
Основнi засоби, що повнiстю амортизованi облiковуються за балансовим рахунком 4500 "Iншi необоротнi матерiальнi активи (МНМА)" на суму 319 тис. грн..
Обмеження права власностi щодо нематерiальних активiв у ПуАТ "КБ"Акордбанк" станом на кiнець дня 31.12.2009 року не було.
Створення нематерiальних активiв не здiйснювалося.
Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникали у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi - не вiдбувалося.
Данi примiтки 14 використовуються для розрахунку рядка 13 Балансу, а також аналiзуються у рядку 29 Звiту про рух грошових коштiв та у примiтцi 31.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Банк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та операцiйна дiяльнiсть Банку можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в полiтичному та економiчному середовищi.
Протягом 2009 року найбiльшими, на думку банку, були наступнi ризики:
Операцiйний ризик - пов'язаний iз тим, що банк знаходиться на етапi становлення своєї дiяльностi, що тягне за собою необхiднiсть налагодження процесiв функцiонування iнформацiйних систем, системи безпеки, системи взаємодiї мiж пiдроздiлами, системи безперервностi дiяльностi, системи документообiгу тощо.
Концепцiєю управлiння ризиками ПуАТ "КБ "Акордбанк" передбачено, що система управлiння операцiйним ризиком банку обов'язково включає:
1. Процедури i засоби контролю за операцiйним ризиком:
- процедури та засоби контролю за дотриманням облiкової полiтики банку та вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку щодо методiв оцiнки активiв та складання звiтностi;
- процедури та засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем банку та забезпечення безперебiйної дiяльностi;
- iнформацiйну систему управлiння для керiвництва банку щодо монiторингу уразливостi всiх видiв дiяльностi банку до операцiйного ризику.
2. Програму управлiння персоналом, яка охоплює:
- постiйний, ефективний процес залучення i утримання достатньої кiлькостi квалiфiкованого персоналу;
- продуманi i визначенi рiвнi повноважень з прийняття будь-яких рiшень;
- доведення до персоналу його обов'язкiв;
- контроль за дiяльнiстю персоналу;
- розроблення i впровадження процесу навчання;
- технологiчнi схеми (карти) продуктiв та послуг банку, що пiдтримуються в постiйно актуальному станi.
3. Процедури забезпечення потреб банку в iнфраструктурi вiдповiдно до його обсягiв та складностi поточної та запланованої дiяльностi, передбачають санкцiонування, тестування та документування всiх операцiйно-технологiчних систем банку перед початком їх експлуатацiї, а також механiзми їх актуалiзацiї.
4. Процес перiодичного тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцiй, у тому числi процедур фiзичної та iнформацiйної безпеки, з метою контролю за дотриманням цих процедур i технологiй та збору iнформацiї щодо їх вдосконалення.
Банк використовує два пiдходи до керуваннi операцiйним ризиком:
- процесно-орiєнтований пiдхiд - передбачає попередження ризику на етапi його виникнення;
- прецедентний пiдхiд - здiйснюється в межах системи внутрiшнього контролю шляхом аналiзу причин реалiзованих ризикiв та їх попередження у майбутньому.
Звiти про масштаби i джерела операцiйного ризику банку формуються Управлiнням оцiнки ризикiв та аналiзу за наступними напрямками:
- випадки реалiзацiї ризику, оцiнка причин їхнього виникнення;
- результати аналiзу бiзнес-процесiв банку з оцiнкою iмовiрностi виникнення операцiйного ризику i пропозицiями по їх мiнiмiзацiї.
Кредитний ризик зумовлений значними темпами нарощення кредитного портфелю Банку та необхiднiстю управлiння ним через систему внутрiшнiх лiмiтiв.
Процес управлiння кредитним ризиком банку є неперервним та базується на таких принципах:
- дотримання нормативiв кредитного ризику, встановлених НБУ;
- розподiл функцiй та вiдповiдальностi щодо управлiння ризиком;
- формування звiтностi по кредитному ризику на постiйнiй основi;
- встановлення нормативних значень показникiв ризику та регулярний контроль за їх дотриманням;
- регулярнiсть перегляду нормативiв кредитного ризику (принаймнi один раз на рiк);
- регулярнiсть iнформування керiвництва банку щодо рiвня кредитного ризику.
Пiд час управлiння кредитним ризиком банк керується наступними пiдходами:
1. При оцiнцi кредитний ризик роздiляється на iндивiдуальний та портфельний.
2. Окремий аналiз ризику концентрацiї активiв.
3. Аналiтична об?рунтованiсть рiшень про надання кредитiв.
4. Достатнiсть iнформацiйної бази для адекватного адмiнiстрування i монiторингу кредитiв.
5. Належна робота з проблемними активами.
Валютний ризик як рiзновид ринкового ризику потребує посиленого контролю через значнi зовнiшнi впливи, спричиненi нестабiльнiстю курсiв нацiональної валюти та iноземних валют внаслiдок свiтової фiнансової кризи.
Управлiння валютним ризиком здiйснюється через механiзм управлiння валютною позицiєю та втрат, що можуть бути понесенi банком через несприятливу змiну курсiв валют.
Основними засобами оцiнки та контролю за валютним ризиком виступають:
- методи для оцiнки його величини - основним методом є Value-at-Risk (далi - VaR);
- граничнi значення показникiв ризику, що залежать вiд виду портфеля i фiнансових iнструментiв, що до нього входять:
- максимальний розмiр нетто-позицiї (спекулятивної позицiї) по кожнiй валютi окремо;
- максимальний розмiр сукупної нетто-позицiї;
- система звiтностi для керiвництва банку щодо поточної та перспективної валютної позицiї у розрiзi валют та загальної валютної позицiї.
Ризик лiквiдностi банку знаходиться на прийнятному рiвнi, але його рiвень посилений через загальну кризу лiквiдностi банкiвської системи України.
Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає структурування активiв i пасивiв банку, при якому вiн був би спроможний виконувати свої зобов'язання у належнi строки та у повному обсязi.
Механiзм управлiння ризиком лiквiдностi базується на методах ГЕП-аналiзу та побудови майбутнiх грошових потокiв (так званого Кеш-фло). Здiйснення ГЕП-аналiзу передбачає щоденний розрахунок розривiв мiж активами i пасивами iз вiдповiдними кiнцевими строками погашення у розрiзi окремих валют, а також встановлення нормативних значень таких розривiв i забезпечення їх виконання. Побудова майбутнiх грошових потокiв також здiйснюється на щоденнiй основi у розрiзi валют iз розрахунком кумулятивних Кеш-фло за певнi промiжки часу, на якi також встановлено граничнi значення для щоденного виконання.
Ризик змiни процентної ставки виникає через:
- рiзницю в строках погашення активiв i пасивiв та переоцiнки величини ставки;
- ризик змiни кривої прибутковостi;
- вiдсутнiсть достатньо тiсного зв'язку мiж коригуванням ставок, отриманих та сплачених за рiзними iнструментами;
- ризик права вибору, який виникає у разi наявностi права вiдмови вiд виконання угоди.
Ризик змiни процентної ставки вимiрюється як чутливiсть вартостi портфелiв до змiни процентної ставки, тобто як змiна ринкової вартостi iнструментiв i портфелiв в результатi паралельного перемiщення кривої прибутковостi на визначену кiлькiсть базисних пунктiв.
Також iнструментами управлiння ризиком змiни процентної ставки є:
- адекватнi та ефективнi процедури оцiнки ризику - основними методами оцiнки є метод коефiцiєнтiв та метод оцiнки розриву на основi GAP-аналiзу;
- засоби контролю за управлiнням ризиком - встановлення лiмiтiв та обмежень вiдповiдно до рiвня толерантностi банку до даного виду ризику;
- система звiтностi для керiвних органiв банку щодо ризику змiни процентної ставки.
План дiй банку щодо управлiння ризиком лiквiдностi на випадок кризових обставин визначений у Положеннi щодо дiяльностi ПуАТ "КБ "Акордбанк" на випадок виникнення непередбачених обставин, що затверджене рiшенням Правлiння Банку вiд 01.10.2008 р.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звiтного перiоду вiдсутнi факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Власний капiтал банку протягом 2009 року зрiс на 18,2 млн. грн. до 98,9 млн. грн. на кiнець року. Основним чинником збiльшення власного капiталу Банку на 90,0% стало здiйснення додаткової емiсiї на 16,4 млн. грн., на 9,8% - за рахунок зростання рiчного чистого прибутку на 1,8 млн. грн., на 0,2% - за рахунок поповнення резервного фонду на 0,7 млн. грн..та за рахунок переоцiнки цiнних паперiв на суму 0,01 млн. грн.
Статутний капiтал банку захищає кредиторiв i вкладникiв вiд непередбачуваних збиткiв, яких може зазнати банк в процесi своєї дiяльностi залежно вiд розмiру рiзноманiтних ризикiв. Позитивна динамiка збiльшення регулятивного капiталу та виконання банком нормативних вимог щодо капiталу свiдчить про фiнансову стабiльнiсть банку.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року розмiр регулятивного капiталу Банку (за даними форми №611) становив 97248 тис. грн. при встановленому Нацiональним банком України мiнiмальному розмiрi регулятивного капiталу (Н1) на 2009 рiк у сумi 74 194 тис. грн..
Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року платоспроможнiсть банку (покриття регулятивним капiталом ризикових активiв) становила 42,11% при нормативному значеннi не менше 10%.,що свiдчить про достатнiсть капiталу банку для проведення активних операцiй з урахуванням ризикiв, що характернi для рiзних видiв банкiвської дiяльностi. Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) на протязi 2009 року дотримувався.
Норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) на протязi 2009 року дотримувався. Значення Н3 станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року склало 44,61% при нормативному значеннi не менше 9%.
Здатнiсть банку своєчасно та в повному обсязi вiдповiдати за своїми зобов'язаннями грунтується на пiдтриманнi лiквiдностi банку на вiдповiдному рiвнi. Станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року банк мав наступнi показники:
- миттєва лiквiдность (Н4) - 99,10% , при нормативному значеннi не менше 20;
- поточна лiквiдность (Н5) - 126,04%, при нормативному значеннi не менше 40;
- короткострокова лiквiдность (Н6) - 98,74% , при нормативному значеннi не менше 60%.
За звiтний рiк банк жодного разу не порушив економiчних нормативiв, встановлених Нацiональним банком України.
Вищезазначене пiдтверджує здатнiсть банку своєчасно та в повному обсязi розраховуватись за зобов'язаннями.
Банк здiйснює управлiння капiталом з метою отримання впевненостi, що вiн буде здатен функцiонувати, як органiзацiя, що продовжує свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, максимiзуючи при цьому прибуток акцiонерiв, шляхом оптимiзацiї спiввiдношення мiж запозиченими коштами та власним капiталом.
Банк покриває кредитний, ринковий та операцiйний ризики за рахунок власних коштiв (капiталу) з метою забезпечення фiнансової стiйкостi та обмеження ризику неплатоспроможностi.
Показник достатностi капiталу визначається як вiдношення розмiру власних засобiв i активiв, зважених за рiвнем ризику.
Розрахунок достатностi капiталу Банку складається з наступних етапiв:
- проведення розрахунку економiчних нормативiв, що виконується вiдповiдно до вимог "Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi", затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року №368;
- встановлення мiнiмального рiвня капiталу, який необхiдно мати на покриття основних видiв ризикiв (кредитного, ринкового та операцiйного) вiдповiдно до рекомендацiй Базельського комiтету з банкiвського нагляду (перша складова Базелю II);
- врахування iнших факторiв, що впливають на достатнiсть капiталу.
Розрахунок достатностi капiталу здiйснюється щоквартально Управлiнням оцiнки ризикiв та аналiзу, яке за результатами розрахунку готує звiти та висновок щодо достатностi капiталу.
Результати аналiзу достатностi капiталу надаються керiвництву Банку для прийняття рiшень.
На пiдставi звiтiв та висновку Управлiння оцiнки ризикiв та аналiзу , КУАП приймає наступнi рiшення:
- про необхiднiсть зниження ризикiв (або можливiсть прийняття додаткових ризикiв), властивих операцiям на кредитному i фiнансовому ринках шляхом встановлення один раз на квартал наступних обмежень та лiмiтiв:
- вiдношення обсягу негативно класифiкованих активiв до регулятивного капiталу;
- вiдношення обсягу залучених вкладiв фiзичних осiб до регулятивного капiталу;
- вiдношення обсягу нарахованих, але фактично несплачених доходiв до регулятивного капiталу;
- про необхiднiсть змiни структури активiв для пiдвищення ефективностi використання капiталу;
- про необхiднiсть змiни статутного капiталу Банку.
У разi прийняття рiшення щодо необхiдностi збiльшення капiталу, КУАП та/або Правлiння Банку формують вiдповiднi пропозицiї для Спостережної Ради Банку.
Збiльшення капiталу може бути здiйснене:
- за рахунок внутрiшнiх джерел (збiльшення доходiв вiд операцiй, продаж активiв з прибутком);
- за рахунок зовнiшнiх джерел (збiльшення вкладень до статутного капiталу Банку, залучення субординованого боргу).
Станом на кiнець дня 31.12.2009 року банк має наступнi показники щодо регулятивного капiталу (за даними форми №611):
- обсяг регулятивного капiталу складає 97248 тис. грн.., при мiнiмальному розмiрi регулятивного капiталу (Н1) на 2009 рiк у сумi 74194 тис. грн. (з урахуванням перелiку операцiй, що здiйснює Банк) (на 31.12.2008 р. -80 239 тис. грн.);
- адекватнiсть регулятивного капiталу (платоспроможнiсть) складає 42,11% , при нормативному значеннi не менше 10% (на 31.12.2008 р. - 37,44% );
- спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) складає 44,61%, при нормативному значеннi не менше 9%.
Протягом 2008-2009 рокiв Банк не порушував нормативи адекватностi капiталу, встановленi Нацiональним банком України.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Потенцiйнi зобов'язання Банку.
Полiтика Банку по веденню податкового облiку спрямована на дотримання принципiв обережностi та обачливостi. В зв'язку з чим Банк не передбачає ризикiв, пов'язаних з виникненням потенцiйних податкових зобов'язань та, вiдповiдно, не здiйснює оцiнку їх фiнансового впливу, оцiнку невизначеностi з можливими подальшими змiнами зазначених зобов'язань.
Контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв, станом на кiнець дня 31.12.2009 року Банк не має.
Станом на 31 грудня 2009 року та на 31 грудня 2008 року банк не мав непередбачених зобов'язань, пов'язаних з кредитуванням.
Банк не має частки в непередбачених зобов'язаннях асоцiйованої компанiї , за якi вiн несе солiдарну вiдповiдальнiсть з iншими iнвесторами.
Банк не має непередбачених зобов'язань, якi виникають унаслiдок роздiльної вiдповiдальностi iнвестора за всiма або частиною зобов'язань асоцiйованої компанiї.
Обсяг заставлених активiв пiд отриманий мiжбанкiвський кредит станом на кiнець дня 31 грудня 2009р. складає 4007 тис. гривень, що дорiвнює сумi наданого забезпечення.
Обсяг заставлених активiв пiд отриманий мiжбанкiвський кредит станом на кiнець дня 31 грудня 2008р. складає 23092 тис. гривень, що дорiвнює сумi наданого забезпечення .
Iнших обмежень щодо заставного майна банк не має.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiчною метою банку є збiльшення ринкової вартостi банкiвської установи в iнтересах акцiонерiв. Основною метою для менеджменту ПуАТ "КБ "Акордбанк" є створення фiнансово стiйкої установи, конкурентоспроможного кредитного закладу з достатнiми технологiями взаємодiї з клiєнтами (маркетинговими комунiкацiями) з урахуванням високого рiвня конкуренцiї, який здатний задовольнити вимоги i надавати широкий спектр банкiвських послуг юридичним особам та приватним клiєнтам на рiвнi мiжнародних банкiв.
Банк планує у 2010 роцi розширити свою мережу за рахунок вiдкриття вiддiлень банку у м.м. Києвi та Львовi, а також розширити продуктовий ряд надаваємих послуг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом звiтного перiоду дослiдження та розробки не здiйснювалися, витрати за вказаними статтями вiдсутнi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Протягом 2009 року та станом на кiнець дня 31 грудня 2009 року Банк не мав справ, якi б розглядалися у судi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Протягом 2009 року Банк дотримувався економiчних нормативiв Нацiонального банку України. В необхiдному обсязi резервувалися кошти на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України. Фiнансова звiтнiсть надавалась до Головного управлiння Нацiонального банку України по м. Києву та Київськiй областi якiсно та у встановленi термiни.
У 2009 роцi змiн у облiковiй полiтицi не вiдбувалося.У липнi 2009 року було затверджено нову редакцiю Положення про облiкову полiтику, в зв'язку iз змiною назви банку з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство.
Суттєвих помилок у фiнансовiй звiтностi виявлено не було.

 

 

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

9527

11506

3639

4623

13166

16129

будівлі та споруди

1468

1160

3324

4308

4792

5468

машини та обладнання

1379

2056

0

0

1379

2056

транспортні засоби

135

317

315

315

450

632

інші

6545

7973

0

0

6545

7973

2. Невиробничого призначення:

47

76

0

0

47

76

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

47

76

0

0

47

76

Усього

9574

11582

3639

4623

13213

16205

Опис

За позабалансовим рахунком 9840 облiковується загальна вартiсть основних засобiв, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду), у сумi:
- станом на 31/12/2009 р. - 4 623 тис. грн., у тому числi:
- вартiсть орендованих банком примiщень - 4 263 тис. грн.;
- вартiсть суборендованих банком примiщень - 45 тис. грн.;
- вартiсть орендованих банком транспортних засобiв - 315 тис. грн.;
- станом на 31/12/2008 р. - 3 639 тис. грн., у тому числi:
- вартiсть орендованих банком примiщень - 3 324 тис. грн.;
- вартiсть орендованих банком транспортних засобiв - 315 тис. грн..

 

 

 

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

3983

X

X

у тому числі:

Комерцiйний банк - резидент України (валюта гривня)

23.12.2009

3983

17

13.01.2010

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

Протягом звiтного перiоду не випускалися

31.12.2009

0

0

31.12.2009

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Протягом звiтного перiоду не випускалися

2009-12-31

0

X

2009-12-31

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Протягом звiтного перiоду не випускалися

2009-12-31

0

X

2009-12-31

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

Протягом звiтного перiоду не випускалися

2009-12-31

0

X

2009-12-31

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Протягом звiтного перiоду не випускалися

31.12.2009

0

X

31.12.2009

Податкові зобов'язання

X

7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

218301

X

X

Усього зобов'язань

X

222291

X

X

Жодних цiнних паперiв (крiм акцiй) протягом звiтного перiоду емiтентом не випускалося, вiдповiдно будь-якi зобов'язання з боку емiтента за цiнними паперами станом на звiтну дату вiдсутнi.

 

 

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

01.12.2009

02.12.2009

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.09.2009

24.09.2009

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.05.2009

14.05.2009

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

17.12.2009

18.12.2009

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

22.09.2009

24.09.2009

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

12.05.2009

14.05.2009

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

23.01.2009

23.01.2009

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

08.01.2009

21.01.2009

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управлінняЯку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

4

3

2

2008

4

3

3

2007

2

2

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Незалежний реєстратор

X

Правління

X

Мандатна комісія, призначена правлінням

X

Інше (запишіть)

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Обрання або відкликання членів спостережної ради

X

Обрання або відкликання членів правління

X

Делегування додаткових повноважень спостережній раді

X

Інше (запишіть)

 

Який склад спостережної ради (за наявності)?

 

(осіб)

1

Кількість членів спостережної ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років? - 40

 

Які саме комітети створено в складі спостережної ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Спостережної Ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Спостережної Ради iнших комiтетiв не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) - Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени спостережної ради не отримують винагороди

X

Інші (запишіть)

Голова Спостережної Ради на постiйнiй основi працює в Банку, з посадовим окладом, установленим Загальними зборами акцiонерiв.

 

Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інші (запишіть)

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) - Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? - 1.

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання спостережної ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени спостережної ради (голова спостережної ради)

Ні

Так

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Так

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар спостережної ради

Ні

Ні

Ні

8

Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше (запишіть)
Управлiння iнвестицiйного бiзнесу

Так

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Спостережна рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови спостережної ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів спостережної ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) - Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) - Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

2

Положення про спостережну раду

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

8

Інше (запишіть)

Положення про дивiдендну полiтику

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

4

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) - Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

X

4

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Спостережна рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) - Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi, аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Спостережна рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi вiдсутнi.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням спостережної ради

X

За зверненням правління

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) - Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облігацій

X

4

Кредити банків

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть)

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? - Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Особу було змiнено у звязку iз об'єднанням у 2009 роцi депозитарiю ВАТ "МФС" та депозитарiю ПрАТ "ВДЦП". ПрАТ "ВДЦП" є правонаступником ВАТ "МФС".

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) - Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: : 2009-07-01; яким органом управління прийнятий: : Спостережна Рада.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: : Данi вiдсутнi.

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві? Дотримання принципiв, зазначених у положеннi про корпоративне управлiння, спрямоване не тiльки на формування позитивної репутацiї Банку серед його акцiонерiв, працiвникiв, клiєнтiв, контрагентiв та iнших зацiкавлених сторiн , але i на здiйснення контролю за ризиками, пов'язаними iз банкiвською дiяльнiстю, пiдтримання постiйного зростання фiнансових показникiв Банку, його фiнансової прозоростi, рiвноваги впливу та балансу iнтересiв, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування iнтересiв широкого кола заiнтересованих сторiн, що забезпечує роботу Банку на благо суспiльства, зростання нацiонального багатства та успiшного здiйснення його статутної дiяльностi.

 

 

 

Річна фінансова звітність

 

Баланс на 31.12.2009 року

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Актив

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

45792

27611

2

Торгові цінні папери

5

0

0

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

11783

29192

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

143139

97899

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

2551

2479

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

0

0

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

0

0

9

Інвестиційна нерухомість

12

0

0

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

124

0

11

Відстрочений податковий актив

25

4

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

11800

9837

14

Інші фінансові активи

15

105076

2

15

Інші активи

16

933

947

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

17

0

0

17

Усього активів

321223

167971

Зобов'язання

18

Кошти банків

18

3983

23100

19

Кошти клієнтів

19

113935

55365

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

0

0

21

Інші залучені кошти

21

0

0

22

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

158

23

Відстрочені податкові зобов’язання

7

4

24

Резерви за зобов’язаннями

22

6

0

25

Інші фінансові зобов'язання

23

103499

16

26

Інші зобов'язання

24

861

8616

27

Субординований борг

25

0

0

28

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

17

0

0

29

Усього зобов'язань

222291

87259

Власний капітал

30

Статутний капітал

26

96400

80000

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1784

737

32

Резервні та інші фонди банку

27

748

-25

33

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

0

0

34

Частка меншості

0

0

35

Усього власного капіталу та частка меншості

98932

80712

36

Усього пасивів

321223

167971Примітки

Данi вiдсутнi.

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Асауленко Т.О. 044 5381856

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.
Звіт про фінансові результати за 2009 рік

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

22644

7477

1.1

Процентні доходи

28

33548

9979

1.2

Процентні витрати

28

-10904

-2502

2

Комісійні доходи

29

11400

1210

3

Комісійні витрати

29

-2171

-110

4

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

0

0

5

Результат від операцій з хеджування

40

0

0

6

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

-5003

2041

8

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

7, 8

0

0

9

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

18, 19

0

0

10

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

0

0

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

-1366

1937

12

Резерв під заборгованість за кредитами

7, 8

-1297

-1101

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

0

0

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

151

62

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

16

Резерви за зобов’язаннями

22, 38

-6

0

17

Інші операційні доходи

30

65

9

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

18, 19

0

0

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

-22527

-10148

20

Дохід від участі в капіталі

11

0

0

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

1890

1377

22

Витрати на податок на прибуток

32

-106

-640

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування

1784

737

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

33

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток)

1784

737

26

Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

0

0

26.1

Материнського банку

0

0

26.2

Частки меншості

0

0

27

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34

18.51

9.21

28

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34, 35

20.74

8.32Примітки

Данi приведенi в тисячах гривень, за винятком прибутку на одну просту акцiю, що наведено в гривнях.

Прізвище виконавця, номер телефону

Асауленко Т.О. 044 5381856

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік
(прямий метод)

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної діяльності:

1

Процентні доходи, що отримані

0

0

2

Процентні витрати, що сплачені

0

0

3

Комісійні доходи, що отримані

0

0

4

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

5

Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами

0

0

6

Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами

0

0

7

Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою

0

0

8

Інші отримані операційні доходи

0

0

9

Витрати на утримання персоналу

0

0

10

Сплачені адміністративні та інші операційні витрати

0

0

11

Сплачений податок на прибуток

0

0

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

0

0

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

0

0

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

0

0

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

0

0

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

0

0

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

0

0

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

0

0

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

0

0

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями

0

0

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання

0

0

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності)

0

0

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

0

0

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

0

0

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)

0

0

Грошові кошти від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія простих акцій

26

0

0

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності)

0

0

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

0

0

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

0

0

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1, 4

0

0Примітки

Данi вiдсутнi.

Прізвище виконавця, номер телефону

Данi вiдсутнi.

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік
(непрямий метод)

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної діяльності:

1

Чистий прибуток/(збиток) за рік

1784

737

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

2

Амортизація

2534

481

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами

1303

1101

4

Нараховані доходи

-918

-79

5

Нараховані витрати

630

1307

6

Торговельний результат

0

0

7

Нарахований та відстрочений податок

290

156

8

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій

0

0

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

0

0

10

Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів

-1381

-8

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

-5572

-1864

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань

-1330

1831

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

0

0

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

17413

-26704

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

-38650

-98947

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

-105274

0

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

-447

-1609

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

-19117

23100

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

57994

54059

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

0

0

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями

103460

8616

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання

-8492

0

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності)

5557

-39654

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

-62172

-2479

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

62367

62

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

-3176

-9798

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

-856

-520

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)

-3837

-12735

Грошові кошти від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія звичайних акцій

26

16400

80000

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності)

16400

80000

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

-1366

0

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

16754

27611

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

27611

0

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1, 4

44365

27611Примітки

Данi в клiтинках рядка 4 стовпчика 5, рядка 12 стовпчика 5, рядка 15 стовпчика 5, рядка 24 стовпчика 5, рядка 54 стовпчика 5, рядка 56 стовпчика 5 - змiненi суми за попереднiй перiод у зв'язку з перенесенням кредитiв "овернайт" iз статтi "кошти в iнших банках" до статтi "грошовi кошти та їх еквiваленти".

Прізвище виконавця, номер телефону

Мартинюк Т.П. 044 5381856

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.Звіт про власний капітал 2009 рік

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Належить акціонерам материнського банку

Частка меншості

Усього власного капіталу

статутний капітал

резервні та інші фонди банку (примітка 27)

нерозподілений прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок на 1 січня попереднього року

0

0

0

0

0

0

2

Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти

3

0

0

0

0

0

0

3

Скоригований залишок на 1 січня попереднього року

0

0

0

0

0

0

4

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

0

-25

0

-25

0

-25

4.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

0

-25

0

-25

0

-25

4.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

0

0

0

0

0

0

5

Основні засоби та нематеріальні активи:

0

0

0

0

0

0

5.1

Результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

5.2

Реалізований результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

6

Результат переоцінки за операціями хеджування

0

0

0

0

0

0

7

Накопичені курсові різниці

27

0

0

0

0

0

0

8

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

0

0

9

Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу

0

-25

0

-25

0

-25

10

Прибуток/(збиток) за рік

0

0

737

737

0

737

11

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

0

-25

737

712

0

712

12

Емісія акцій

26

80000

0

0

80000

0

80000

13

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

0

0

0

0

0

0

13.1

Викуплені

26

0

0

0

0

0

0

13.2

Продаж

26

0

0

0

0

0

0

13.3

Анулювання

26

0

0

0

0

0

0

14

Об'єднання компаній

44

0

0

0

0

0

0

15

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

0

0

0

0

0

0

16

Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)

80000

-25

737

80712

0

80712

17

Скоригований залишок на початок звітного року

80000

-25

737

80712

0

80712

17.1

Коригування: Зміна облікової політики

0

0

0

0

0

0

17.2

Виправлення помилок

0

0

0

0

0

0

18

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

0

36

0

36

0

36

18.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

0

36

0

36

0

36

18.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

0

0

0

0

0

0

19

Основні засоби та нематеріальні активи:

0

0

0

0

0

0

19.1

Результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

19.2

Реалізований результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

20

Результат переоцінки за операціями хеджування

0

0

0

0

0

0

21

Накопичені курсові різниці

27

0

0

0

0

0

0

22

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

0

0

23

Чистий дохід/(збиток), що визначений безпосередньо у складі власного капіталу

0

36

0

36

0

36

24

Прибуток/(збиток) за рік

0

0

1784

1784

0

1784

25

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

0

36

1784

1820

0

1820

26

Емісія акцій

26

16400

0

0

16400

0

16400

27

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

0

0

0

0

0

0

27.1

Викуплені

26

0

0

0

0

0

0

27.2

Продаж

26

0

0

0

0

0

0

27.3

Анулювання

26

0

0

0

0

0

0

28

Об'єднання компаній

0

0

0

0

0

0

29

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

0

0

0

0

0

0

30

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року

96400

11

2521

98932

0

98932Примітки

Довiдково:
Сума внеску за незареєстрованим статутним капiталом станом на кiнець дня 31 грудня 2009 р. вiдсутня.
Сума нарахованих i неотриманих доходiв,яка є складовою частиною залишку на балансово-му рахунку 5040, складає 1 022 тис. грн.
Сума нарахованих i несплачених витрат,яка є складовою частиною залишку на балансовому рахунку 5040, складає 1 940 тис. грн..

Прізвище виконавця, номер телефону

Мартинюк Т.П. 044 5381856

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.

 

29.04.2010

Регулярна інформація ПуАТ "КБ "Акордбанк" за 2009 рік

 

Склад регулярної інформації

 

Титульний аркуш 

Зміст 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

Інформація про державну реєстрацію емітента 

Банки, що обслуговують емітента 

Основні види діяльності 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Інформація про загальні збори акціонерів 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Інформація про випуски акцій 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Опис бізнесу 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Інформація про зобов'язання емітента 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 

Інформація про стан корпоративного управління 

Річна фінансова звітність 

 

 

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Кот З.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2010

(дата)